• barak invest

המשק הישראלי - סיכום שנת 2019


הצריכה (פרטית וציבורית) וייצוא שירותים תמכו בצמיחה ב-2019


בשנת 2019 המשק הישראל צמח ב-3.3% (1.3% צמיחה לנפש, לעומת 1.1% בממוצע של מדינות ה-OECD), לאחר צמיחה של 3.4% ב-2018.


 • הצריכה הפרטית גדלה ב-3.9% (לעומת 3.7% ב-2018). מזה הצריכה השוטפת גדלה ב-3.6% והצריכה של כלי תחבורה ב-13.5%.

 • הצריכה הציבורית גדלה ב-4.1% (לאחר 4% ב-2018), מזה הצריכה האזרחית גדלה ב-4.2%.

 • סך היצוא גדל ב-3.3%, מזה הייצוא התעשייתי למעט יהלומים ב-1.5% בלבד, ויצוא שירותים ב-9%.

 • ההשקעות בבנייה למגורים עלו ב-2.2% (לאחר ירידה של 2.4% ב-2018). ההשקעות במכונות וציוד מיבוא ירדו ב-18.9%, כנראה בשל סיום השקעות הענק בלוויתן ובאינטל.

 • שיעור החיסכון הנקי של משקי הבית עלה ל-18.1% (לעומת 17.2% ב-2018 ו-14.8% ב-2017). יתכן שיישום חוק ההפרשה לפנסיה חובה תרם לעלייה בשיעור החיסכון במשק. עלייה בשיעור החסכון מהווה מקור לביקוש עבור אג"ח ממשלתיות.

 • הגרעון של הסקטור הציבורי הכולל (כולל ממשלה, רשויות ומלכ"רים) הגיע ל-4% תוצר, לעומת 3.6% ב-2018.

 • בשנת 2019 התוצר למועסק (הגידול בפריון) עלה ב- 2.4% לאחר גידול של 2.1% בשנת 2018. מדובר באינדיקטור חיובי למשק הישראלי, אשר בעבר סבל מגידול מתון בפריון (1.1% בממוצע לשנה בשנים 2013-2017).

להערכתנו, נתוני צמיחה חיוביים (עם גידול מהיר בביקושים המקומיים) תומכים באי שינוי בריבית ב-9.1.20.


מה צפוי בשנה הקרובה?


אנו צופים צמיחה של 2.8% בשנת 2020 בשל התמתנות בפעילות הגלובלית ומדיניות פיסקאלית מרסנת בישראל, אשר תשפיע גם על הצריכה הציבורית (גידול מתון יותר) וגם על הצריכה הפרטית (עקב עלייה צפויה בנטל המס באמצע השנה). מנגד, יצוא גז מלוויתן צפוי לתרום כ-0.4% לצמיחה.113 צפיות0תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.