• barak invest

הצמיחה במשק ברבעון ד' 19מה ניתן ללמוד מנתוני הצמיחה?

נתוני הצמיחה מציגים פירוט רב לגבי הפעילות הכלכלית בישראל, למרות שמדובר בפעילות ברבעון ד' (ואנחנו באמצע רבעון א' 20):


  • המשק ממשיך לצמוח בקצב נאה. חשוב להסתכל על הצמיחה למעט המיסים על היבוא (3.3% ברבעון ד' לאחר 4% ברבעון ג'), בשל העיוות אשר נגרם מהקדמת רכישת רכבים. מדובר בקצב צמיחה אשר תואם את קצב הצמיחה הפוטנציאלי (ואפילו קצת מעבר).

  • הקטר העיקרי למשק ממשיך להיות הצריכה הפרטית. הצריכה הפרטית למעט צריכת בני קיימא עלה ב-5.9% (בחישוב שנתי), מזה הצריכה הפרטית השוטפת עלתה ב-4.3%. כאמור, צריכת כלי תחבורה עלתה ב-498%(!). חוזקה של הצריכה הפרטית נובעת מעלייה מתונה בשכר, שיפור בתעסוקה, וגידול מתון באשראי הצרכני (2.4% בחישוב שנתי של אשראי לא לדיור).

  • הקטר השני: יצוא שירותים (למעט תיירות ומכירת חברות הזנק) עלה ב-7.6% ברבעון ד', בעיקר שירותי היי-טק.

  • אפילו היצוא התעשייתי עלה ברבעון ד', אומנם בקצב מתון של 1.3%, זאת בניגוד לירידה המשתקפת בנתוני סחר חוץ (נתונים דולריים).

  • ההשקעות בירידה. ההשקעות בבניה למגורים ירדו ב-5.3% ברבעון ד' לאחר ירידה של 1.2% ברבעון ג', זאת לאחר שלושה רבעונים של התרחבות. הצמצום בהשקעות בבנייה למגורים מושפע מהירידה במספר התחלות הבנייה לפני שנה. מגמה זו צפויה להימשך השנה.

  • ההשקעות האחרות גם בירידה. ההשקעות במכונות וציוד ירדו 14% ברבעון ד' לאחר ירידה של 28% ברבעון ג' (נתונים במונחים שנתיים). מרבעון ד' 18 ועד רבעון ד' 19 ההשקעות במכונות וציוד ירדו ב-15.4%(!). לא ברור עד כמה סיומי פרויקטים (המפעל החדש של אינטל, לוויתן) השפיעו. גם במשך שנת 2018 חלה ירידה של 5.2%.


איך בנק ישראל יתייחס לנתוני הצמיחה?

בגדול, צמיחה נאה (למרות החולשה בהשקעות) לא תומכת בהורדת ריבית, בפרט הגידול המהיר בצריכה הפרטית.

19 צפיות0 תגובות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20