• barak invest

הצמיחה במשק ברבעון ד' 19מה ניתן ללמוד מנתוני הצמיחה?

נתוני הצמיחה מציגים פירוט רב לגבי הפעילות הכלכלית בישראל, למרות שמדובר בפעילות ברבעון ד' (ואנחנו באמצע רבעון א' 20):


  • המשק ממשיך לצמוח בקצב נאה. חשוב להסתכל על הצמיחה למעט המיסים על היבוא (3.3% ברבעון ד' לאחר 4% ברבעון ג'), בשל העיוות אשר נגרם מהקדמת רכישת רכבים. מדובר בקצב צמיחה אשר תואם את קצב הצמיחה הפוטנציאלי (ואפילו קצת מעבר).

  • הקטר העיקרי למשק ממשיך להיות הצריכה הפרטית. הצריכה הפרטית למעט צריכת בני קיימא עלה ב-5.9% (בחישוב שנתי), מזה הצריכה הפרטית השוטפת עלתה ב-4.3%. כאמור, צריכת כלי תחבורה עלתה ב-498%(!). חוזקה של הצריכה הפרטית נובעת מעלייה מתונה בשכר, שיפור בתעסוקה, וגידול מתון באשראי הצרכני (2.4% בחישוב שנתי של אשראי לא לדיור).

  • הקטר השני: יצוא שירותים (למעט תיירות ומכירת חברות הזנק) עלה ב-7.6% ברבעון ד', בעיקר שירותי היי-טק.

  • אפילו היצוא התעשייתי עלה ברבעון ד', אומנם בקצב מתון של 1.3%, זאת בניגוד לירידה המשתקפת בנתוני סחר חוץ (נתונים דולריים).

  • ההשקעות בירידה. ההשקעות בבניה למגורים ירדו ב-5.3% ברבעון ד' לאחר ירידה של 1.2% ברבעון ג', זאת לאחר שלושה רבעונים של התרחבות. הצמצום בהשקעות בבנייה למגורים מושפע מהירידה במספר התחלות הבנייה לפני שנה. מגמה זו צפויה להימשך השנה.

  • ההשקעות האחרות גם בירידה. ההשקעות במכונות וציוד ירדו 14% ברבעון ד' לאחר ירידה של 28% ברבעון ג' (נתונים במונחים שנתיים). מרבעון ד' 18 ועד רבעון ד' 19 ההשקעות במכונות וציוד ירדו ב-15.4%(!). לא ברור עד כמה סיומי פרויקטים (המפעל החדש של אינטל, לוויתן) השפיעו. גם במשך שנת 2018 חלה ירידה של 5.2%.


איך בנק ישראל יתייחס לנתוני הצמיחה?

בגדול, צמיחה נאה (למרות החולשה בהשקעות) לא תומכת בהורדת ריבית, בפרט הגידול המהיר בצריכה הפרטית.

23 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול