• barak invest

מה צפוי בשבוע הקרוב?


  • הפרוטוקול של החלטת הריבית האחרונה הציג תמונה שונה מחודש שעבר. כזכור, בהחלטה הקודמת שני חברי וועדה הצביעו בעד הורדת ריבית (ושלושה היו בעד אי שינוי). הפעם ההצבעה הייתה כמעט פה אחד (4-1) בעד אי שינוי בריבית עם הערה לגבי העדיפות להתערבות בשוק המט"ח, בשלב זה. ההצבעה האחרונה צפויה לתמוך בעליית תשואות במק״מ ואג״ח קצרות.

  • ביום רביעי הפד לא צפוי לשנות את הריבית. יחד עם זאת, הפד יפרסם את תחזית המאקרו של חברי הפד (dots), כולל תחזית הריבית. תחזית יותר "ניצית" בעקבות נתוני המאקרו החיוביים עלולה להעיב על השווקים.


הסביבה הכלכלית ממשיכה לתמוך בשוק המניות, אך פחות תומכת בשוק האג"ח

לדעתנו, שווקי המניות בעולם ימשיכו להגיב להתפתחויות בחזית הסחר, כאשר סביר להניח שבסופו של דבר (לא ברור מתי) הסכם מוגבל יושג בין ארה"ב וסין. הסביבה המאקרו כלכלית בעולם תומכת בשוק המניות: התייצבות ואפילו שיפור מסוים בנתונים, אינפלציה מתונה יחסית ואין ציפיות להעלאת ריבית בקרוב. העדר אופק של הורדת ריבית (לא בארה"ב ולא בישראל) מוריד מהאטרקטיביות של האפיקים הארוכים.6 צפיות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.