• barak invest

ניתוח מדד מאי ותחזית אינפלציה

עודכן ב: יול 1

16 ביוני 2020


ניתוח מדד מאי ותחזית אינפלציה


מדד חודש מאי הפתיע כלפי מטה וירד ב- 0.3% לעומת התחזית שלנו של 0.1% (עם נטייה לאפס). הסעיף הבולט אשר הפתיע היה מחירי ההלבשה אשר עלו ב- 0.3% בלבד (בניגוד לעונתיות אופנת הקיץ של 7%+) וירדו ב- 10.5% ב- 12 החודשים האחרונים!

מחירי רהוט וציוד לבית גם ירדו ב- 0.5%.

מחירי המזון ירדו ב- 0.9% לאחר עלייה של 2.2% מינואר עד אפריל.

מחירי השכירות בחוזים מתחדשים התמתנו ועלו ב- 2% ב- 12 החודשים האחרונים, זאת לעומת 2.3% לפני חודש (ציפינו ל- 1.7%).


סביבת האינפלציה בהחלט התמתנה בעקבות משבר הקורונה וניתן להבחין בהשפעת הירידה החדה בביקושים בסעיפים רבים (הלבשה ורהוט). סביבת האינפלציה צפויה להישאר נמוכה בשנה הקרובה על רקע אבטלה גבוהה ושחיקת שכר


תחזית האינפלציה: 0.1% במאי, 0.1%- ביוני (במקום אפס), 0.2% ביולי ו- 0.5% שנה קדימה (0.15% ללא דלקים).

66 צפיות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.