• barak invest

ניתוח נתוני צמיחה

17 בנובמבר 2020


ניתוח נתוני הצמיחה : המשק צפוי להתכווץ ב- 3.5% השנה ולצמוח ב- 4.8% ב- 2021

17.11.20

נתוני הצמיחה ברבעון ג' בהחלט הפתיעו לטובה. לפי סקר בלומברג הצפיות היו לצמיחה של 24% (שלנו 30%), הרבה פחות מהנתון בפועל של 37.9%. יחד עם זאת, לאור השינויים החדים בפעילות בשל משבר הקורונה (ברבעון ב' התוצר התכווץ ב- 29.8% לאחר ירידה של 7% ברבעון א' בחישוב שנתי) וכניסה ויציאה מסגרים, במציאות הנוכחית עדיף לנתח את השינוי בתוצר (על מרכיביו) לעומת רמת התוצר ברבעון ג' 19 (שנה אחרונה). הסתכלות זו מאפשרת להסתכל על השינויים ברמת הפעילות לפני ואחרי משבר הקורונה.

הנתון המשמעותי וחיובי הינו הירידה המתונה בתוצר בתקופה זו של 1.4% (מרבעון ג' 19 ועד רבעון ג' 20) בארה"ב נתון זה עמד על 2.9%- ובאירופה על 4.3%-. יחד עם זאת, הפערים פחות משמעותיים כאשר מנתחים את השינוי בתוצר לנפש : 3.5%- בישראל,3.4% - בארה"ב ו- 4.6%- באירופה.

ננתח את השינוי במרכיבי התוצר העיקריים מרבעון ג' 19 ועד רבעון ג' 20:

  • שעיקר הפגיעה הייתה בצריכת שירותים, בכול זאת גם לאחר פתיחת המשק בחודשי הקיץ מספר ענפי שירותים לא חזרו לפעילות מלאה במשך כל הרבעון.

  • חשוב לציין את הגידול המהיר גם ביצוא התעשייתי (בתקופה שהסחר העולמי התכווץ), וגם כמובן יצוא שירותי היי טק.

  • לעומת זאת, היבוא התכווץ – מה שתמך בצמיחה ובחשבון השוטף: כלומר בלחץ לייסוף בשקל.

  • בהנחה סבירה שהמשק הישראלי יתכווץ ב- 10%-12% ברבעון ד' (בחישוב שנתי) בשל הסגר השני, נסיים את השנה עם התכווצות מתונה (יחסית להערכות המוקדמות) של כ- 3.5%.

  • בהנחה שהחיסון יגיע לישראל במהלך רבעון א'-תחילת רבעון ב', ניתן לצפות לצמיחה של 4.8% בשנת 2021. תחשיב מפורט יוצג בקרוב.

9 צפיות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.