• barak invest

סקירה שבועית לשוק ההון

2 בפברואר 2020

מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

ישראל

 • ברבעון ד' של 2019 הרכישות בכרטיסי אשראי עלו ב-8.3% (בחישוב שנתי), לאחר גידול של 9.9% ברבעון ג'. מדובר באינדיקטור אמין יותר מאשר המכירות ברשתות השיווק (אשר ירדו ברבעון ד׳). ההשקעות האמריקאיות בתוכנה עלו ב-6.2%, וזהו אינדיקטור חיובי עבור שירותי ההיי-טק בישראל. משקי הבית נהנים מרמת תעסוקה גבוהה, עלייה מתונה בשכר ועלייה בערכם של הנכסים הפיננסיים.

 • מדד האמון הצרכני של הלמ״ס עלה בדצמבר ל-10 ממינוס 14 בנובמבר וחזר לרמה הממוצעת בשנת 2019. למעשה, מדדי האמון הצרכניים (גם של פועלים וגם של הלמ"ס) התייצבו על רמה גבוהה יחסית ב-2019 אך מגמת השיפור נעצרה. יתכן שהקיפאון הפוליטי בישראל משפיע מעט לרעה על מצב הרוח הצרכני.

מדדים מובילים בישראל


ארה"ב

 • מדד האמון הצרכני עלה ב-3.4 נקודות בחודש ינואר והנתון של דצמבר עודכן כלפי מעלה ב-1.7 נקודות. רמת האמון הצרכני התייצבה על רמה היסטורית גבוהה, זאת על רקע עליית שכר (סביב 3%), אבטלה נמוכה, ריביות נמוכות ועלייה בעושר הפיננסי של הציבור. רכיב התעסוקה ("הקלות שניתן למצוא תעסוקה") נמצא על רמת שיא של 20 שנה.

 • ברבעון ד' המשק האמריקאי צמח ב-2.1% (מעט מעל הציפיות של 2%). הגידול בצריכה הפרטית התמתן ל-1.8% מ-3.2% ברבעון ג'. ההשקעות בבנייה עלו ב-5.8%, אך השקעות אחרות ירדו ב-1.5%. הייצוא נטו (יצוא פחות יבוא) עלה ב-10.1% והצריכה הציבורית עלתה ב-2.7%.

מדדים מובילים בארה"ב


שאר העולם

 • בשבוע האחרון שוקי המניות המשיכו לרדת על רקע חשש מהשלכות שליליות על הפעילות הכלכלית כתוצאה מהתפרצות וירוס הקורונה בסין. התשואות ירדו (מאותה סיבה), זאת למרות נתונים כלכליים סבירים. הווירוס המתפתח בסין בהחלט מהווה סיכון גלובלי (סין מהווה 17% מהתוצר הגלובלי היום לעומת 4% ב-2003, עת התפרצות מגפת הסארס.)

 • ה-Brexit יצא לדרך אך כעת קיימת העבודה הקשה (והממושכת) של הגעה להסכמים חדשים. הבנק המרכזי של אנגליה השאיר את הריבית ללא שינוי.

מטבעות וסחורות


מה צפוי בשבוע הקרוב?

ישראל

 • ביום שלישי: יתפרסם שכר ממוצע במשק לנובמבר (לאחרונה מסתמנת התמתנות בקצב עליית השכר).

 • ביום רביעי: כניסה ויציאה של תיירים (לחודש ינואר).

 • ביום חמישי: סקר מגמות בסקטור העסקי (לינואר), אינדיקטור חשוב למצב המשק. שני הסקרים האחרונים היו חיוביים יחסית.

 • במהלך חודש פברואר משרד האוצר ינפיק 5.5 מיליארד שקלים מול פדיון סחיר של 3.5 מיליארד שקלים.

ארה"ב ושאר העולם

 • ביום שני יתפרסם מדד מנהלי הרכש בתעשייה (ISM) לחודש ינואר.

 • ביום רביעי: מדד מנהלי הרכש בענפי השירותים (ISM)לחודש ינואר, נתון מאד משמעותי בשל המשקל הגדול של ענפי השירותים בכלכלה.

 • ביום שישי: נתוני תעסוקה ושכר לשעת עבודה לחודש ינואר.


לסיכום, אנו צופים ירידה בתשואות בשל הווירוס.

בטווח הקרוב, המשך התפשטות הווירוס תומך בתשואות נמוכות. בנק ישראל לא צפוי להוריד את הריבית ללא מהלך דומה על ידי הפד' (שצפוי לפעול רק אם יחולו סימני התמתנות בארה"ב בעוד מספר חודשים). התשואות הארוכות בישראל עלו בשל מימוש רווחים על ידי חלק מהשחקנים. מכלול הנתונים שפורסמו בשבוע האחרון, כולל שוק העבודה, הצריכה הפרטית והאמון הצרכני, אינם תומכים בהורדת ריבית (בתרחיש הבסיסי שלנו).

72 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20