• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית

עודכן ב: 1 יול 2020

14 ביוני 2020


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

בשבוע האחרון שוקי המניות בארה"ב רשמו את הירידה החדה ביותר בשלושת החודשים האחרונים, זאת על רקע עלייה במספר הנדבקים, עם פתיחת הכלכלה לפעילות במספר מדינות בארה"ב. בנוסף, ביום רביעיPowell שידר פסימיות לגבי קצב ההתאוששות והתריע מפני פגיעה בתעסוקה גם בטווח הארוך.


מאקרו ישראל: תיקון כלפי מטה בצריכה בתחילת יוני.

 • לאחר מגמת התרחבות בחודש מאי, בשבוע הראשון של יוני (עד ה- 8.6) הרכישות בכרטיסי האשראי היו במגמת ירידה.

 • הייצוא התעשייתי עלה ב- 7.5% בחודש מאי, אך ירד ב- 4.4% שנה אחורה.

 • מדד האמון הצרכני (למ"ס) מצביע על שיפור במאי, אך עדיין הרמה נמוכה מאד.

 • חלק מרכיבי הציפיות בסקר מגמות בסקטור העסקי מצביעים על התרחבות מתונה.

 • גירעון הממשלה עלה ל- 6% תוצר ב- 12 החודשים האחרונים (עד מאי).

סביבת האינפלציה:

 • אנו צופים מדד של 0.1% בחודש מאי, עם נטייה של מדד אפס.

 • הנעלם הגדול הינו מחירי הדיור (שכירות) אשר הפתיעו כלפי מעלה במדד אפריל.

 • הורדנו את תחזית מדד יוני ל- 0.1%- (מאפס) בשל ירידה במחירי פירות הקיץ.

 • בשבוע האחרון השקל פוחת ב- 0.1% מול היורו ויוסף ב- 0.3% מול הדולר.

 • תחזית מדד יולי עומדת על 0.2% עם הנחה שמחירי הדלקים יעלו ב- 3.5%.

ארה"ב: התמתנות באינפלציה עקב ירידה חדה במחירי הטיסות

 • במאי אינפלציית הליבה (CPI) התמתנה ל- 1.2% y/y (מ-1.4% באפריל).

 • מדד ה- PPI (מחירי תפוקה) הליבה התמתן ל- 0.3% y/y מ- 0.6% לפני חודש.

 • מדד האמון הצרכני בתחילת יוני עלה ב-6.6 נק' ל-78.9, אך הרמה עדיין נמוכה.

 • בשבוע האחרון מספר דורשי העבודה החדשים הגיע ל- 1.5 מיליון איש.

אירופה:

 • התוצר התכווץ ב- 3.6% (לא בחישוב שנתי) ברבעון א' (לעומת 3.8% באומדן הקודם).

 • באפריל הייצור התעשייתי התכווץ ב- 17.1% (לעומת מרץ) לאחר ירידה של 12%.

 • ב- UK התוצר ירד ב- 20.4% באפריל וב- 24.5% שנה אחורה.

קורונה:

 • בארה"ב בשלושת הימים האחרונים מספר הנדבקים עלה ל- 25.3 אלף איש בממוצע ליום, זאת לאחר 4 ימים של פחות מ- 20 אלף נדבקים ליום.. מספר הנפטרים עדיין נמצא במגמת ירידה.

שוק האג"ח:

 • במאי, בנק ישראל רכש 6 מיליארד ₪ באג"ח ממשלתי, ו- 19.2 מיליארד ממרץ.

 • בנק ישראל צפוי להמשיך לפעול לקיבוע התשואות הארוכות, בדומה לפד ובנקים מרכזיים אחרים בעולם.

 • אם תוכנית רכישת אג"ח של 50 מיליארד ₪ תנוצל עד תום, תתכן הגדלה.

 • בטווח הקצר, התשואות הארוכות (השחר 330) צפויות לנוע בטווח צר סביב 0.7%.

מה צפוי בשבוע הקרוב?


ישראל: היום: נתוני מאזן התשלומים של רבעון א'. אנו צופים עלייה בעודף בחשבון השוטף (בין היתר בגלל יצוא הגז), נתון אשר תומך בשקל חזק. מחר: מדד חודש מאי צפוי לעלות ב- 0.1% (עם נטייה למדד של אפס). השאלה הגדולה הינה האם מחירי ההלבשה והנעלה יעלו לפי העונתיות הרגילה (כ- 7%) או אולי פחות בשל הירידה בביקושים. סעיף הדיור הפתיע כלפי מעלה בחודשים האחרונים. יתכן שהלמ"ס תתפוס במאי התמתנות בקצב עליית מחירי השכירות. אנו מניחים קצב שנתי של 1.6% במחירי השכירות בחוזים מתחדשים (מאי 19 עד מאי 20), התמתנות מ- 2.3% באפריל. אנו צופים לחץ לירידת מחירי השכירות בשל משבר הקורונה, אך נדמה ששיטת המדידה של הלמ"ס תתפוס זאת רק בחודשים הבאים. ביום שלישי: האומדן השני של הצמיחה ברבעון א', המכירות של דירות חדשות (אפריל), חמישי: מספר התחלות וגמר בנייה ברבעון א'.

חו"ל: מחר: בסין: הייצור התעשייתי, המסחר הקמעונאי וההשקעות בנכסים קבועים לחודש מאי. ביום שלישי: ארה"ב: המסחר הקמעונאי והייצור התעשייתי (מאי). רביעי: ארה"ב: התחלות הבנייה (מאי). חמישי: מספר דורשי העבודה החדשים בשבוע האחרון.


70 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20