• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית


07 בפברואר 2021

סקירת מאקרו שבועית: סימני אינפלציה ראשוניים באירופה.


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?


בשבוע האחרון השווקים תיקנו כלפי מעלה לאחר הירידות של השבוע הקודם. השווקים שאבו עידוד מהאישור בסנאט להתקדם עם אישור חבילת סיוע רחבה של כמעט 2 טריליון דולר. מסתמנת ירידה במספר הנידבקים ותהליך ההתחסנות מתקדם. הנתונים הכלכליים בארה"ב היו חיוביים עם מדדי מנהלי הרכש אשר ממשיכים להצביע על התרחבות מהירה, וירידה במספר דורשי העבודה החדשים, נתוני התעסוקה ביום שישי תאמו את הציפיות.


מאקרו ישראל: עלייה בהכנסה הפנויה.

 • במחצית א' של ינואר שיעור האבטלה הרחב עלה ל- 16.7% מ- 13.7% במחצית ב' של דצמבר, עם עלייה חדה בשיעור העובדים בחל"ת.

 • סך תשלומי השכר במשק + תמיכות ממשלתיות בגין הקורונה עלו ב- 2.3% ב- 2020 (עד נובמבר). כוח הקנייה של השכירים במשק עלה במשבר הקורונה.


סביבת האינפלציה: הרגיעה בשער החליפין נמשכת.

 • בשבוע האחרון השקל יוסף ב-0.3% מול סל המטבעות.

 • הרגיעה בשע"ח מושפעת מההתחסנות מהירה בישראל, מה שתומך בשקל חזק.

 • עדיין אנו צופים פיחות מתון בשקל על רקע מחוייבות בנק ישראל לרכוש מט"ח.

 • מחירי הדלקים עלו ב- 3.8% בפברואר, תחזית מדד פברואר : 0.0% (0.3%- בינואר), ו- 0.8% השנה קדימה.

 • בתחילת פברואר מחיר חבית ברנט עלה ל- 59 דולר מ- 55.5 דולר בסוף ינואר.


ארה"ב: התרחבות בענפי השירותים

 • בינואר נוספו 49 אלף מועסקים חדשים (צפי ל-105 אלף) ו- 6 אלף בלבד בסקטור העסקי. אומדן המועסקים בחודשיים הקודמים ירד ב- 159 אלף. שיעור האבטלה ירד ל- 6.3% (מ- 6.7%) עקב ירידה בשיעור ההשתתפות.

 • מספר דורשי העבודה החדשים עלה ב- 779 אלף, פחות מהציפיות של 830 אלף

 • בינואר, מדד מנהלי הרכש בתעשייה ירד ב- 1.8 נק' ל- 58.7, אך עדיין מצביע על צמיחה. רכיב המחירים מצביע על האצה (82.1, הרמה הגבוהה ביותר מאפריל 11).

 • מדד מנהלי הרכש בשירותים עלה ב- 1.0 נק' ל- 58.7 נק' עם עלייה חדה בהזמנות.

אירופה: הפתעה חדה כלפי מעלה באינפלציה:

 • ברבעון ד' התוצר התכווץ ב - 2.8% (בחישוב שנתי), לעומת ציפיות של 6.7%-.

 • בינואר אינפלציית הליבה עלתה ב-1.4% y/y (הצפי היה ל-0.5%) מ- 0.2%. מסתמנת עלייה חדה במחירים בגרמניה, צרפת, ספרד ואיטליה, גם בשירותים וגם במוצרים.


סין: התמתנות בענפי השירותים

 • בינואר מדד מנהלי הרכש בשירותים ירד ב-4.3 נק' ל- 52.0, על רקע עלייה בתחלואה והטלת מגבלות במספר אזורים.

שוק האג"ח:

 • בשבוע האחרון התשואות בישראל עלו על רקע מגמה דומה בארה"ב (בשל ציפיות לחבילת סיוע נוספת).

 • בנוסף, קיים חשש לגירעון גבוה השנה (סביב 10% תוצר) עקב פתיחה איטית של המשק ותוכנית פיסקאלית נוספת.

 • בתרחיש אופטימי של התאוששות, מעורבותו של בנק ישראל בשווקים תפחת בחודשי הקיץ, ולכן התשואות צפויות לעלות עד סוף השנה, בעיקר השקליות.

 • בתמחור הנוכחי של השוק, אין העדפה ברורה בין אפיקים צמודים לשקליים

חלה עלייה בסך ההכנסה של השכירים השנה


בחודשים ינואר-נובמבר סך ההכנסה של העובדים השכירים במשק עלתה ב- 2.3% לעומת אותה תקופה אשתקד. חישבנו את סך תשלומי השכר במשק, אשר ירדו ב- 3.8%, והוספנו את תוספת התמיכות הסוציאליות בגין הקורונה (27 מיליארד ₪). למרות שהניתוח של סך תשלומי השכר במשק לא משקף את אותם מיגזרים שהכנסתם נשחקה (זאת הבעיה של נתוני ממוצע), עדיין ניתן לגזור מזה שלא חלה ירידה בסך כוח הקנייה של הציבור (לפחות בקרב השכירים, אין נתונים לגבי העצמאיים) . כרגע, הצריכה ממותנת יחסית בשל מגבלות על המסחר ועל צריכת שירותים, וחלה הרעה בביטחון הכלכלי בקרב משקי הבית. ברגע שהמשק ייפתח, ויחול שיפור בביטחון הכלכלי, צפוי גידול בביקושים (ביקוש "כבוש" בחלק מהסקטורים) ולכן גם צפויים לחצי אינפלציה מסוימים.
הכסף הנזיל שבידי הציבור זינק בדצמבר

בחודש דצמבר 2020 העו"ש שבידי הציבור עלה ב- 7.3% (לעומת נובמבר) ועלה ב- 33.4% מדצמבר 2019. בנוסף, היקף המזומנים עלה ב- 23.1% בשנה האחרונה. מדובר בשני המרכיבים של 1M, אמצעי התשלום הנזילים של משקי הבית. העלייה החדה באמצעי התשלום נובעת מהעדר אפשרות לצרוך שירותים רבים (גם מוצרים מסויימים) בתקופת הקורונה. לפי התאוריה המוניטארית, ככל שהמקורות הנזילים שבידי הציבור עולים כך עולה הנטייה להגדיל בעתיד את הצריכה.

הידוק הסגר דחף את האבטלה כלפי מעלה

 • שיעור האבטלה הרחב עלה ל 16.7% במחצית הראשונה של ינואר מ- 13.7% במחצית השנייה של דצמבר. מדובר בהיקף גדול של כמעט 700 אלף מובטלים או עובדים בחל״ת. מספר העובדים בחל"ת בגין הקורונה עלה ב- 55% ל- 378 אלף. הרגישות למספר כה גבוה מקשה על הימשכות הידוק הסגר. הידוק הסגר בינואר ויציאה מאד הדרגתית (כנראה) יעיבו על הצמיחה ויקשו על ירידה מהירה באבטלה. משמעות הדבר, המשך גירעון תקציבי גבוה השנה סביב 10%, לחץ לחבילת סיוע נוספת ולכן גם המשך גיוס אג״ח בהיקף גבוה יחסיתמה צפוי להתפרסם השבוע?

ישראל: ראשון: סקר מגמות בסקטור העסקי (ינואר), דיווח של בנק ישראל לגבי רכישות מט"ח, אג"ח ממשלתי + אג"ח קונצרני (ינואר), רביעי: מדד האמון הצרכני (ינואר), חמישי: נתוני סחר חוץ (ינואר).

חו"ל: שני: גרמניה: הייצור התעשייתי (דצמ'), רביעי: ארה"ב + סין: מדד מחירים לצרכן (ינואר). חמישי: ארה"ב: מספר דורשי עבודה חדשים בשבוע האחרון. שישי: UK : השינוי בתוצר ברבעון ד' 20, אירופה: הייצור התעשייתי,

ארה" ב: מדד האמון הצרכני של מישיגן (פברואר).

57 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20