• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית

09 אוגוסט 2020


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

שורה של נתונים כלכליים חיוביים בארה"ב תמכו בשווקים בשבוע האחרון, כולל מדדי מנהלי הרכש (בתעשייה ושירותים), ההזמנות בתעשייה, התמתנות במספר דורשי העבודה ונתוני תעסוקה ביום שישי. מאידך חוסר וודאות לגבי התוכנית הפיסקאלית והמתיחות בין ארה"ב וסין המשיך להעיב על השווקים.

מאקרו ישראל:

 • הגירעון התקציבי הגיע ל- 7.2% תוצר בשנה האחרונה, ואנו צופים 10% ב- 2020.

 • מסתמנת התייצבות בצריכה הפרטית (גם לפי נתוני מע"מ וגם לפי רכישות בכרטיסי האשראי).

 • ביולי סקר מגמות בסקטור העסקי מצביע על מעט פסימיות גוברת במבט קדימה.

 • מספר משרות השכיר ירד ב- 18% מתחילת השנה (מנוכה עונתיות) עד מאי.

 • השכר הממוצע עלה ב- 9.8% ,זאת על רקע צמצום של עובדים ברמות שכר נמוכות.

סביבת האינפלציה:

 • אנו צופים מדד של 0.1% ביולי על רקע התייקרות של 4.4% במחירי הדלקים.

 • בחודשי הקיץ צפויה עלייה חדה במחירי הנופש בישראל מרמה מאד נמוכה ביוני.

 • השקל שומר על יציבות (מול הסל) בשבועות האחרונים, בנק ישראל רכש 0.8 מיליארד דולר בחודש יולי.

ארה"ב:

 • ביולי נוספו 1.8 מיליון מועסקים חדשים, מעל לצפי של 1.5 מיליון.

 • שיעור האבטלה ירד ל- 10.2% ביולי מ- 11.1% במאי, הצפי היה ל- 10.6%.

 • ביולי מדד מנהלי הרכש ISM בתעשייה עלה ב- 1.6 נק' ל- 54.6, עם עלייה בהזמנות.

 • ביולי מדד מנהלי הרכש ISM בשירותים עלה ב- 1.0 נק' ל- 58.1 (צפי ל- 55.0).

 • ההזמנות בתעשייה עלו ב- 6.2% ביוני לאחר גידול של 7.7% במאי.

 • בשבוע האחרון, מספר דורשי העבודה החדשים ירד ל- 1.2 מיליון, אולי בהשפעת סיום דמי אבטלה מוגדלים ב- 1.8.

אירופה:

 • המסחר הקמעונאי עלה ב- 5.3% ביוני לאחר עלייה של 20.3% במאי וחזר לרמה בפברואר, בחלקו בגלל ביקוש כבוש בתקופת הסגר.

 • סין:

 • מדד מנהלי הרכש בשירותים ירד ב- 4.3 נק' ל- 54.1, אך עדיין מצביע על התרחבות.

שוק האג"ח:

 • בארה"ב התשואות ל- 10 שנים עלו מעט ל- 0.56% עקב נתונים כלכליים חיוביים.

 • ביולי בנק ישראל רכש "רק" 0.5 מיליארד באג"ח ממשלתי, ו- 0.6 מיליארד אג"ח קונצרני.

 • לפי הערכתנו, בנק ישראל מאותת שהוא לא שואף להוריד את התשואה ל- 10 שנים אל מתחת לרף של 0.6%-0.65%, למרות תשואות נמוכות יותר בארה"ב.

 • תמחור האינפלציה נמוך מדי: אנו ממשיכים להעדיף את האפיקים הצמודים בכל הטווחים.

מה צפוי בשבוע הקרוב?


ישראל: רביעי: נתוני סחר חוץ (יולי), מקור עשיר של אינדיקטורים מצד היבוא והיצוא. חמישי: מכירות של דירות חדשות (יוני). שישי: מדד מחירים לצרכן של חודש יולי. אנו צופים מדד של 0.1% בהשפעת התייקרות של 4.4% במחירי הדלקים ועלייה חדה במחירי הבראה ונופש בישראל (מעבר לעונתיות בשל העדר אלטרנטיבה של נופש בחו"ל). מנגד, צפויות הוזלות במחירי ההלבשה, ומזון. מחירי השכירות בחוזים מתחדשים צפויים להמשיך להתמתן ל- 1.4% y/y מ- 1.7% ביוני.


חו"ל: רביעי: אירופה: הייצור התעשייתי (יוני), ארה"ב: מדד מחירים לצרכן (יולי), בחודשים האחרונים נתוני האינפלציה הפתיעו מעט כלפי מעלה במספר מקומות בעולם. חמישי: ארה"ב: מספר דורשי עבודה חדשים, שישי: ארה"ב: המסחר הקמעונאי (יולי), מדד האמון הצרכני (מחצית א' של אוג'), סין: הייצור התעשייתי, המסחר הקמעונאי וההשקעות בנכסים קבועים (יולי).

13 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20