• barak invest

סקירת שוק ההון שבועית

16 אוגוסט 2020


מה קרה לשווקים בעולם בשבוע האחרון?

בשבוע האחרון השווקים בארה"ב הגיבו בחיוב לירידה בתחלואה, אופטימיות לגבי האפשרות לסיכום תוכנית פיסקאלית חדשה ונתונים כלכליים מעט חיוביים, בפרט הירידה במספר דורשי העבודה החדשים והמשך גידול במסחר הקמעונאי.

מאקרו ישראל: צפויה התכווצות של 18% בתוצר ברבעון ב'

 • בחודשים מאי-יולי היצוא התעשייתי ירד ב- 1.6% בלבד (בחישוב שנתי, מגמה).

 • יצוא הסחורות של ענפי הטכנולוגיה עלית עלה ב- 7.9%.

 • מסתמנת התרחבות של 10.4% ביבוא מוצרי הצריכה עם היציאה מהסגר.

 • ביוני מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה ב-22%, פיצוי על תקופת הסגר.

 • הרכישות בכרטיסי האשראי נותרו יציבות בשבוע האחרון וירדו ב- 12% מינואר.

 • ביולי, מדדי האמון הצרכניים (למ"ס + פועלים) ירדו בצורה חדה מאד.

סביבת האינפלציה: עדיין ממותנת

 • מדד יולי עלה ב- 0.2% על רקע התייקרות של 4.3% במחירי הדלקים.

 • אינפלציית הליבה מעט עלתה ל- 0.37%- y/y ביולי מ- 0.48%- במאי ויוני.

 • תחזית מדד אוגוסט עומדת על 0.2% בהשפעת עלייה במחירי הפירות.

 • בנוסף, צפויה עלייה חדה במחירי ההבראה ונופש בישראל.

 • ביוני גופים מוסדיים ישראלים מכרו מט"ח בהיקף של 0.6 מיליארד דולר.

ארה"ב:

 • ביולי אינפלציית הליבה עלתה ל- 1.6% y/y (צפי ל- 1.1%) מ- 1.2% ביוני.

 • מחירי השכירות עלו ב- 2.8% y/y בדומה לקצב בחודש הקודם.

 • מספר דורשי העבודה החדשים ירד ל- 963 אלף איש (צפי ל- 1.1 מיליון), יתכן שסיום תוספת דמי אבטלה של 600 $ תמך בירידה זו כאשר מובטלים העדיפו לחזור לעבוד.

 • ביולי המסחר הקמעונאי עלה ב- 1.2% ונמצא 2.7% מעל היקף הצריכה ביולי 19.

 • הייצור התעשייתי עלה ב- 3.0% ביולי אך עדיין ירד ב- 8.4% שנה אחורה.

אירופה:עלייה באופטימיות העסקית

 • ביוני הייצור התעשייתי עלה ב- 9.1% לאחר עלייה של 12.3% במאי.

 • רכיב הציפיות בסקר ZEW (אמון עסקי בגרמניה) עלה ב- 12.2 נקודות באוגוסט.

סין: מעט חולשה בפעילות ביולי

 • ביולי המסחר הקמעונאי ירד ב- 1.1%, והייצור התעשייתי ירד ב- 0.4%.

 • למרות הגידול בהשקעות בנכסים קבועים (4.9%) הן עדיין ירדו ב- 1.6% y/y.

שוק האג"ח:

 • בארה"ב התשואות ל- 10 שנים עלו ל- 0.71% על רקע עלייה באינפלציה ביולי (מעבר לציפיות), נתונים כלכליים מעט חיוביים וגיוסי שיא באג"ח ממשלתי.

 • בישראל בשבוע האחרון גבר הביקוש לאפיקים הצמודים לכול הטווחים.

 • מגמה זו צפויה להימשך השבוע, גם על רקע מדד יולי אשר היה מעט גבוה מהצפוי.

עדיין תמחור האינפלציה נמוך מדי, ואנו ממשיכים להעדיף את הצמודים לכול הטווחים.


מה צפוי בשבוע הקרוב?


ישראל: היום: האומדן הראשון לצמיחה ברבעון ב'. אנו צופים התכווצות של 18% בפעילות (בחישוב שנתי), שיעור מתון יחסית למדינות מפותחות אחרות (ארה"ב- 33%-, אירופה – 40%-). למרות הירידה המאוד חדה בצריכה הפרטית בישראל ברבעון ב' (אולי ב- 40%-30%), ישראל נהנית מהתרחבות ביצוא שירותי היי טק, ומעלייה ביצוא נטו (יצוא סחורות פחות היבוא) כאשר גרעון הסחר ירד ב- 20% ברבעון ב' יחסית לרבעון א'. בנוסף, משקל התיירות הנכנסת קטן יחסית למדינות אחרות (פחות מ- 2%). הציפיות של החזאים (לפי בלומברג) נמוכות יותר: 25%-. ביום חמישי: הייצור התעשייתי והפדיון בענפי המשק (יוני).


חו"ל: יום רביעי: נתוני אינפלציה בבריטניה (יולי), נתון מעניין לאור ההפתעות באינפלציה כלפי מעלה במספר מדינות לאחרונה. חמישי: ארה"ב: מספר דורשי העבודה החדשים. שישי: מדדי מנהלי הרכש PMI במספר מדינות חשובות כולל ארה"ב, בריטניה, אירופה ויפן.

10 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20