• barak invest

עדכון מאקרו כלכלי

12 באפריל 2020
 • בשבוע באחרון שוקי המניות עלו על רקע התמתנות במספר הנדבקים החדשים באירופה והתייצבות בארה"ב. במספר מדינות באירופה מתחילות לתכנן פתיחה הדרגתית של הכלכלה. גם טראמפ וגם הקונגרס שוקלים תוכנית פיסקאלית נוספת, בנוסף ל- 2.2 טריליון דולר שכבר אושרו. ביום חמישי הפד הודיע על תוכנית האצה בהיקף של 2.3 טריליון דולר אשר תכלול הלוואות לעסקים קטנים ולרשויות מקומיות. יצרני הנפט בעולם דנים על קיצוץ של 10 מיליון חביות נפט ביום, כאשר קיימת הסכמה על כך בכל המדינות, למעט מקסיקו.


 • בארה"ב הנתונים הכלכליים ממשיכים להמחיש את עומק המיתון. בתחילת אפריל, מדד האמון הצרכני של מישיגן ירד ב- 18 נקודות לשפל של 71 נקודות. בחודש מרץ, מדד המחירים לצרכן ירד ב- 0.4% בשל ירידה חדה במחירי הדלקים. אינפלציית הליבה ירדה ב- 0.1% והתמתנה ל- 2.1% y/y מ- 2.3% לפני חודש.


 • גם בישראל הנתונים הכלכליים מצביעים על חולשה היצוא התעשייתי ירד ברבעון א' בחישוב שנתי של 12.4%. בחודש מרץ, סקר מגמות בסקטור העסקי מצביע על ירידה חדה בציפיות להזמנות בתעשייה, גם בשוק המקומי וגם ליצוא. בכול הענפים קיימת ציפייה להתכווצות, כולל בקמעונאות, שירותים, בינוי ומלונאות. בחודש מרץ, מדד האמון הצרכני של פועלים ירד ב- 17 נקודות.


 • במרץ הגירעון התקציבי עלה ל- 15.9 מיליארד ₪ (לעומת 3.6 מיליארד ₪ לפני שנה), בשל ירידה חדה בהכנסות ממסים (חלק בשל הדחייה בתשלומי מע"מ). הגירעון ב- 12 החודשים עלה ל- 4.0% תוצר. בנק ישראל צופה שהגירעון התקציבי יעלה ל- 11% תוצר השנה.


 • כפי שצפינו, בנק ישראל הוריד את הריבית ל- 0.1%. בנוסף, בנק ישראל יספק אשראי לבנקים המסחריים בריבית של 0.1% לשנה במשך שלוש שנים בתנאי שילוו לעסקים קטנים וזעירים. בנק ישראל גם יקבל כבטוחות אג"ח קונצרני בעסקאות ריפו (לא רק אג"ח ממשלתי). מחלקת המחקר של בנק ישראל צופה צמיחה שלילית של 5.3% השנה (אך צמיחה חיובית של כ- 8.7% ב- 2021), הגירעון התקציבי יעלה ל- 11% והחוב הממשלתי ל- 75% תוצר (ב- 2020). האינפלציה תהיה שלילית 0.8% השנה ותעלה ל- 0.9% (חיובית) ב- 2021. הריבית תעמוד על 0.0% עד 0.1% עד סוף השנה ו- 0.0% עד 0.25% בסוף 2021. לפי דברי הנגיד, הורדת ריבית נוספת תלויה בהרעה בפעילות הכלכלית מעבר לתחזית המאקרו של בנק ישראל. בנק ישראל לא פוסל הרחבה מוניטארית נוספת אם תידרש, כולל רכישת אג"ח קונצרני.


 • מדד חודש מרץ יתפרסם ביום שלישי אנו צופים מדד של 0.3%, בהתאם לציפיות הרווחות בשוק. מדד מרץ יושפע מעלייה מתונה במחירי המזון, הפירות והירקות ועלייה עונתית במחירי ההלבשה.הנעלם הגדול במדד מרץ הינו השינוי במחירי השכירות, ועד כמה מחירי השכירות התמתנו כבר בחודש מרץ בגין משבר הקורונה. קיימת אי וודאות האם מרבית חוזי השכירות אשר נמדדים במדד נחתמים בתחילת החודש במהלכו.


 • שוק האג"ח: בחודש מרץ, בנק ישראל רכש אג"ח ממשלתי בהיקף של 8.5 מיליארד ₪ מתוך תוכנית כוללת של 50 מיליארד ₪ כאשר הנגיד ירון אמר שהכוונה לנצל את כל התוכנית בחודשים הקרובים. מדובר בגורם אשר יפעל לשמור על תשואות נמוכות יחסית. בנוסף, ה- FTSE הודיע שישראל תיכלל ב- WGBI כבר בסוף חודש אפריל, לאחר דחייה של חודש.


225 צפיות0 תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20