• barak invest

עדכון מאקרו כלכלי ישראל 14/2/2020מדד ינואר היה נמוך מהציפיות המוקדמות

מדד המחירים לצרכן ירד בינואר ב-0.4% (אנחנו חזינו 0.3%-). לא היו הפתעות של ממש בסעיפים המדד השונים, למעט מחירי המזון אשר ירדו בשיעור חד של 0.5%. סביבת האינפלציה ממשיכה להתמתן:


  • האינפלציה עלתה ב-0.3% ב-12 החודשים האחרונים (מ-0.6% בדצמבר), ומגמה דומה נצפתה באינפלציית הליבה. שמונה מתוך עשרת סעיפי המדד הראשיים היו שליליים בינואר, אינדיקציה לסביבת האינפלציה הנמוכה, זאת בהשפעת המשך הייסוף בשקל (1.3% בינואר מול סל המטבעות).

  • הסעיף הכמעט יחידי אשר ממשיך לתמוך באינפלציה הינה מחירי הדיור (שכירות) אשר עלה ב-2.2% ב-12 החודשים האחרונים ותרם 0.5% לאינפלציה.

  • סקר מחירי הדיור לרכישה (סקר נפרד) מצביע על עלייה של 3.0% ב-12 החודשים האחרונים (מ-3.1% בחודש הקודם).


סביבת אינפלציה כה נמוכה יוצרת לחץ על בנק ישראל

לסיכום, עד מדד חודש מרץ, האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים צפויה להגיע לאפס, בין היתר בהשפעה הממתנת של ווירוס קורונה (אשר הביא לירידה חדה במחירי הנפט בעולם). סביבת אינפלציה כה נמוכה עשויה ליצור לחץ על בנק ישראל לפעול על ידי הרחבה מוניטארית נוספת, ואולי הורדת ריבית, זאת במידה והשפעת הווירוס תהיה ממושכת יותר מהצפוי ובנקים מרכזיים נוספים יגיבו על ידי הורדת ריבית.

56 צפיות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.