• barak invest

עדכון מאקרו כלכלי ישראל 9/3/2020מחירי הנפט ירדו בצורה חדה, אך הפיחות בשקל נמשך

עדכנו את תחזית האינפלציה שלנו לאור ההתפתחויות בגורמים הבאים:


  • מחירי הנפט ירדו בצורה חדה היום בעיקר על רקע התפתחות מלחמת מחירים בין רוסיה וסעודיה. אנו מניחים התייצבות על מחיר ממוצע של 40 דולר לחבית ברנט בשבוע האחרון של חודש מרץ, כך שמחירי הדלקים יירדו ב-10% בתחילת אפריל. תחזית מדד אפריל עומדת כעת על 0.1%.

  • לאחר מכן צפויה עלייה הדרגתית ל-48 דולר עד סוף השנה והמשך מגמה ב-2021.

  • התאמות פיסקאליות יידחו לתחילת 2021. צפויה השפעה של 0.1%+ בינואר 21, ותרומה נוספת של כ-0.15% עד סוף 2021 (סך הכול תרומה ב-2021: 0.25%).

  • לא ברור איך הלמ"ס תמדוד את השינוי במחירי הטיסות לחו"ל כאשר טיסות רבות בוטלו. יתכן שהלמ"ס תזקוף את השינוי במחירי הטיסות אשר בוטלו לפי השינוי במחירי הטיסות שלא בוטלו (בדומה לשיטת המדידה במקרה של העדר סחורה של פירות הקיץ בחודשי החורף). בכול מקרה אנו מניחים ירידה של 5% נומינלית בשנה קרובה בסעיף נסיעות לחו"ל (אשר כולל גם שהייה, השכרת רכב בחו"ל, לינה וכו').


בשוק המט"ח - העלינו את תחזית שע"ח בסוף 2020 ל-3.56 ₪ לדולר ו-4.06 ₪ ליורו:
115 צפיות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.