• barak invest

עדכון מאקרו כלכלי

27 במאי 2020
  • סך השימושים ירדו ברבעון הראשון ב- 13% התוצר התכווץ ב- 7.1% ברבעון א' בחישוב שנתי, וב-4.6% ללא מיסים על היבוא. הצריכה הפרטית ירדה ב- 20.3%, ההשקעות ב-17.3% והיצוא ב 5.9%. ירידה חדה יותר ביבוא בשיעור של 27.5% מיתנה את הירידה בתוצר. כלומר, בלימה חדה של היבוא הגדילה את הערך המוסף במשק, לפחות באופן זמני. סך השימושים ירדו ב- 12.7%, נתון אשר משקף טוב יותר את הירידה בפעילות. בכל זאת, היו מספר הפתעות חיוביות : 1. היצוא התעשייתי עלה ב- 13.9% (ריאלית). 2. ויצוא השירותים "האחר" (ללא תיירות ומכירת חברות הזנק) עלה ב-18.4%, מדובר בעיקר בשירותי היי טק (תוכנה, סייבר, מו"פ, IT), סקטור אשר המשיך לצמוח בימי הקורונה. 3. צריכת המזון עלתה ב- 7.7% (ממש לא מפתיע).


  • שיעור האבטלה "האמיתי" באפריל קרוב ל- 30% נתון מאד מדאיג הינו הזינוק במספר ״הנעדרים זמנית מהעבודה״ ל- 1.5 מיליון באפריל מ- 894 אלף במרץ ו- 167 אלף בפברואר. בהתחשב בחל״תים בגין משבר הקורונה (ללא עובדי סקטור ציבורי אשר המשיכו לקבל משכורת כאשר נעדרו מהעבודה), שיעור האבטלה היה קרוב ל- 30% באפריל. שיעור האבטלה צפוי להישאר גבוה יחסית (קרוב ל- 10%) בסוף השנה, מה שיתמוך באינפלציה נמוכה. תחזית האינפלציה שלנו עדיין עומדת על 0.5% שנה קדימה (או אפס ללא דלקים), בהנחה שלא יעלו מיסים לפני המחצית השנייה של 2021.  • בנק ישראל מעט אופטימי יותר השנה, פחות לגבי 2021 בנק ישראל מעריך כעת שהמשק התכווץ ב- 4.5% השנה (במקום תחזית של 5.3%- בתחילת אפריל), זאת עקב פתיחת המשק בקצב מהיר יותר ממה שציפו תחילה. יחד עם זאת, בנק ישראל צופה התאוששות ממושכת יותר עם צמיחה של 6.8% ב- 2021 במקום 8.7%. הנחה זו לוקחת בחשבון המשך מגבלות כגון ריחוק חברתי וכו'. בנק ישראל גם העלה את תחזית האבטלה במחצית השנייה של השנה ל- 8.5% (מ- 8.0%) ו- 5.5% ב- 2021 (מ- 4.0%), זאת לאור הציפייה לפגיעה תעסוקתית ממושכת ברמה הענפית (תיירות, אירוח, יצוא, וחברות הזנק). משמעות הדבר, המשק לא חוזר לפעילות מלאה בסוף 2021 והרפיון בשוק העבודה צפוי לתמוך באינפלציה נמוכה יותר. בנק ישראל צופה אינפלציה של 0.7% ב- 2021 (ירידה מ- 0.9% בתחזית הקודמת). תחזית האינפלציה השנה עלתה ל- 0.5%- (מ- 0.8%-) בשל עלייה במחירי הנפט בחודש האחרון.


80 צפיות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.