• barak invest

עדכון מאקרו כלכלי 5/3/2020הורדת ריבית רק במצב של "הרעה משמעותית"

בהודעה אתמול בנק ישראל מצהיר שכעת התנאים לא מצדיקים הורדת ריבית:

  • ״על אף הפגיעה הספציפית שחוות פירמות במגוון ענפים, אין עדות להשפעה מקרו-כלכלית משמעותית על המשק הישראלי, ובתרחיש שבו התפשטות הנגיף תיבלם בחודשים הקרובים ההערכה היא שצפויה התאוששות יחסית מהירה בכלכלה העולמית״.

  • ״הוועדה מעריכה שתנאי המימון במשק בעת הנוכחית נוחים מאוד, ורמת הריבית הנמוכה בשילוב עם המדיניות הנמשכת של רכישות המט"ח מספקים את התמיכה הנדרשת למשק״.

  • ״במידה ותחול הרעה משמעותית בתנאים הכלכליים או הפיננסיים הוועדה תפעל במגוון כלים העומדים לרשותה בכל זמן שיידרש״. (הדגש של בנק ישראל).

בקיצור, בנק ישראל לא צפוי להצטרף למגמה העולמית של הורדות ריבית ללא סימני "הרעה משמעותית". לא

ברור אם יהיו נתונים על כך עד ה- 6.4 (החלטת הריבית הקרובה). כמובן שהורדה נוספת בריבית הפד׳ ב-18.3 צפויה ליצור לחץ נוסף על בנק ישראל "לפעול", זאת בנוסף להמשך התמתנות באינפלציה ל-0% (בחישוב שנתי) לאחר פרסום מדד פברואר. יחד עם זאת, כפי שאומר בנק ישראל, קיימת חשיבות רבה להתפתחות ווירוס הקורונה בעולם (ובישראל) שכרגע נראית בהחלט לכיוון התפשטות. לסיכום: קיימת סבירות של 60% להורדת ריבית ל-0.1% ב-6.4 ו/או הרחבה כמותית. מהלך מוניטארי לפני מועד זה פחות צפוי.


ירידה בתיירות בפברואר

בחודש פברואר מספר התיירים הנכנסים ירד ב-5.1% (לעומת ינואר, מנוכה עונתיות) וירד ב-3.8% לעומת פברואר אשתקד. סביר להניח שהירידה בחודשים הבאים תהיה חדה יותר בשל השפעת ווירוס הקורונה. סקטור התיירות הנכנסת מהווה כ-1.5% מסך התוצר ולא מהווה סקטור דומיננטי בפעילות הכלכלית בישראל, למרות

שמדובר בסקטור עם מכפיל גבוה (השפעה על סקטורים נוספים). מספר הישראלים היוצאים לחו"ל ירד ב-9.3% בפברואר וירד ב-3.6% בשנה האחרונה. בסך הכול, העובדה שפחות ישראלים נוסעים לחו"ל (וחלק נופשים בישראל במקום או מגדילים צריכה בישראל) מפצה על הירידה בתיירות הנכנסת.


השכר הממוצע ממשיך לעלות בקצב מתון (סביב 3%)

השכר הממוצע במשק עלה ב-0.65% בחודש דצמבר 19 (מנוכה עונתיות). השכר הממוצע עלה ב-3% ברבעון ד' 19 (בחישוב שנתי), לאחר קצב גידול של 2.9% ברבעון ג' ו-2.4% ברבעון ב'. מסתמנת עלייה בשכר בענפי ה-"שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים" (כלומר, היי טק) ובענפי הבינוי והנדל"ן. בסך הכול, ניתן להבחין בלחצי שכר מסוימים על רקע סביבה של תעסוקה מלאה. עליית השכר תומכת בלחצי

אינפלציה בענפי השירותים, כגון מחירי שירותי דיור (שכירות) אשר עלו ב-2.8% ב-12 החודשים האחרונים.


ארה"ב: מעט חולשה בתעשייה אך שיפור בענפי השירותים

בחודש פברואר מדד מנהלי הרכש בתעשייה (ISM) ירד ב-0.8 נקודות ל-50.1, אך רכיב ההזמנות החדשות ירד ב-2.2 נקודות ל-49.8 נקודות. מסתמנת עלייה חדה ברכיב קבלת המשלוחים, אשר מבטאת עיכוב בקבלת תשומות לייצור.


מדד מנהלי הרכש בענפי השירותים עלה ב-1.8 נקודות ל-57.3 נקודות (ממוצע 2019= 55.5), הרמה הגבוהה ביותר בשנה האחרונה. רכיב ההזמנות החדשות עלה ב-6.9 נקודות ל-63.1 נקודות. עד כה, ענפי השירותים פחות הושפעו מווירוס הקורונה, לפחות עד פברואר.

יחד עם זאת, מדד PMI בענפי השירותים דווקא ירד ב-4 נקודות ל- 49.4 בהשפעת הרעה בענפי התיירות ונופש.49 צפיות0 תגובות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20