• barak invest

עדכון תחזית אינפלציה

עודכן ב: יול 1

09 ביוני 2020


עדכון תחזית אינפלציה: סביבת האינפלציה תישאר נמוכה.


תחזית האינפלציה: 0.1% במאי, 0.1%- ביוני (במקום אפס), 0.2% ביולי ו- 0.5% שנה קדימה (0.15% ללא דלקים).

התפתחויות של גורמי האינפלציה:

  • מחירי הנפט ברנט התייצב סביב 40-41 דולר לחבית. לעומת זאת, השקל יוסף מול הדולר. כעת אנו צופים התייקרות של 4% במחירי הדלקים בתחילת חודש יולי.

  • אנו צופים המשך עלייה מתונה במחירי הנפט בעולם השנה ל-44 דולר/חבית בסוף 2020 ו- 55 דולר בסוף 2021. הגידול בביקוש לנפט צפוי להיות חזק יותר מהגידול בהיצע:

  • מחירי הפירות והירקות נמצאים במגמת ירידה בתחילת יוני. למרות החשש להשפעת גל החום מלפני שלושה שבועות, מחירי פירות הקיץ ירדו. מדדנו ירידות גם בחלק ממחירי הירקות (בצל, גזר, מלפפונים).


גם בחודש מאי הלמ"ס לא תמדוד מחירי נסיעות לחו"ל, הבראה ונופש ומסיבות ואירועים. יחד עם זאת, נראה סביר שמחירי ההבראה ונופש ימדדו בחודש יוני, כנראה עם עליית מחירים לעומת המחיר הנזקף במדד עד חודש מאי. הנחנו עלייה של 4% בסעיף זה במדד יוני (המשקל במדד: 0.7%), אך עדיין מדובר בירידה של 10% ב- 12 החודשים האחרונים.


מתחילת מאי ועד היום, השקל שומר על יציבות מול הסל, אך התחזק מול הדולר. בנק ישראל רכש 2.6 מיליארד דולר בחודש מאי, איתות שהוא לא מרוצה מהמשך הייסוף החד בשקל (נאמר גם בפרוטוקול החלטת הריבית). מתחילת השנה השקל יוסף ב- 1.8% מול הסל, פוחת ב- 0.6% מול היורו ושומר על יציבות מול הדולר. אנו מניחים ייסוף קל שנה מהיום על רקע צפי להמשך עודף בחשבון השוטף.



אינדיקטורים כלכליים

  • מסתמן גידול ברכישות בכרטיסי האשראי במרבית הענפים, עם פתיחה הדרגתית בסגר.

  • אם כי, בימים האחרונים של מאי-תחילת יוני מסתמנת ירידה קלה ברכישות (לאחר גידול רציף מה- 19.4):


  • בחודש מאי, רכיבי הציפיות לשינוי בהזמנות בסקר מגמות של הלמ"ס מצביעים על שיפור מסוים בענפי התעשייה והשירותים, זאת לאחר ירידה חדה בחודשים מרץ-אפריל:














24 צפיות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.