• barak invest

עדכון תחזית אינפלציה

13 ביולי 2020


תחזית אינפלציה 13.07.2020


תחזית האינפלציה: יוני:0.1%-,יולי: 0.1%, אוגוסט: 0.3% ו- 0.5% שנה קדימה (0.1% ללא דלקים)

מספר עדכוני הנחות:

  • מחירי הנפט בעולם ירדו מעט בשל סימנים ש- OPEC מתכנן לצמצם את המגבלות על ייצור נפט של חברי הקרטל. מחיר חבית ברנט ירד לקצת מתחת ל- 43 דולר. תחזית האינפלציה שלנו מניחה 44-45 דולר לחבית בעוד שנה.


  • הלמ"ס הודיעה שמחירי בתי מלון יימדדו במדד של חודש יוני (בניגוד להערכה קודמת של הלמ"ס). משמעות הדבר: אנו מעריכים שצפויה קפיצה בסעיף "הבראה ונופש" של כ- 6% אשר עדיין מבטאת ירידה של 7.5% במחירי בתי המלון לעומת חודש יוני אשתקד. תחזית מדד יוני עדיין עומדת על 0.1%-, אך עלייה חדה זו בסעיף "הבראה ונופש" מקטינה את הסיכוי להפתעת מדד כלפי מטה.
  • מחירי הפירות וירקות ממשיכים להיות נמוכים בשבוע הראשון של יולי. מסתמנת ירידה במחירי העגבניות.  • מסתמנת הרעה באופטימיות הצרכנית. מדדי האמון הצרכניים ירדו ביוני (וכנראה ימשיכו לרדת בחודש הבא עם הטלת מגבלות נוספות). פסימיות בקרב משקי הבית תומכת בביקושים חלשים ואינפלציה נמוכה.


  • לא שינינו את ההנחות האחרות במודל: ייסוף קל בשקל (ביוני בנק ישראל רכש 1.4 מיליארד דולר אך השקל יוסף ב- 0.3% מול סל המטבעות), אי העלאת מיסים עד סוף 2021, והוזלה במחירי החשמל בשיעור של 3.5% בתחילת 2021.24 צפיות0תגובות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.