• barak invest

עדכון תחזית אינפלציה

26 בינואר 2021
עדכון תחזית האינפלציה: 0.3%- בינואר, 0.0% בפברואר, 0.3% במרץ, 0.8% ב- 2021 ו- 1.2% ב- 2022.התפתחויות והנחות לגבי סביבת האינפלציה:

1. לפי המחיר הנוכחי של חבית נפט (55.5 דולר לחבית ברנט) ושע"ח של היום, צפויה התייקרות בשיעור של 2.5%-3% במחירי הדלקים בראשית פברואר (הנחנו 2.8%).

2. מחירי הירקות ירדו בתחילת ינואר בשל מזג האוויר החם יחסית, בפרט מחירי העגבניות (לפי מדידות של משרד החקלאות). מחירי פירות החורף גם ירדו בהתאם לעונתיות הרגילה.
1. מחירי המזון עלו מעט בינואר, אולי על רקע התייקרויות במחירי הסחורות החקלאיות. הנחנו עלייה של 0.2% במחירי המזון בינואר.

2. לאחר פיחות של 1.5% (מול הסל) בשבוע האחרון, אתמול השקל יוסף ב- 0.5% מול סל המטבעות. אנו ממשיכים לצפות לפיחות זוחל לכיוון 3.40 עד לתחילת רבעון ב' (ראה ניתוח תנועות ההון מתחילת השבוע), ולאחר מכן, בשליש האחרון של השנה צפוי ייסוף מתון לאזור 3.3 ₪ לדולר עד סוף 2021.
1. אנו מצפים לירידה של 0.3% במחירי הדיור. משמעות הדבר, מחירי השכירות בחוזים מתחדשים עלו ב- 0.4% שנה אחורה, עלייה מתונה לאחר הירידה החדה מאד בקצב עליית מחירי השכירות (0.2% y/y בדצמבר לאחר 1.1% בנובמבר).

2. בינואר הנחנו השפעת התאמות כלפי מעלה במחירי ציוד לבית בשל השפעת התייקרות מחירי ההובלה בעולם.

3. השפעת "הביקוש הכבוש" תשפיע בעיקר על מחירי ההבראה והנופש בישראל עם התייקרות של 10% ב- 2021, זאת על רקע פתיחת המלונות בישראל (במהלך רבעון ב'), הרבה לפני פתיחת המגבלות על טיסות לחו"ל. סעיפים אחרים כגון הלבשה ומסיבות ואירועים יושפעו מעודף ביקוש עם הסרת המגבלות.

4. דחינו את הנחת מדידת סעיף "נסיעות לחו"ל" לחודשי הקיץ (יוני-יולי). עד אז, סעיף זה יימדד לפי השינוי במדד המחירים לצרכן.

5. בינואר מחירי החשמל ירדו ב- 2.3%, מחירי הדלקים עלו ב- 1.45%, ואנו מניחים התייקרות של כאחוז במחירי הארנונה.1. מחירי המזון עלו מעט בינואר, אולי על רקע התייקרויות במחירי הסחורות החקלאיות. הנחנו עלייה של 0.2% במחירי המזון בינואר.

2. לאחר פיחות של 1.5% (מול הסל) בשבוע האחרון, אתמול השקל יוסף ב- 0.5% מול סל המטבעות. אנו ממשיכים לצפות לפיחות זוחל לכיוון 3.40 עד לתחילת רבעון ב' (ראה ניתוח תנועות ההון מתחילת השבוע), ולאחר מכן, בשליש האחרון של השנה צפוי ייסוף מתון לאזור 3.3 ₪ לדולר עד סוף 2021.
מדד ינואר צפוי לרדת ב- 0.3% ויושפע מ:

  • ירידה עונתית במחירי ההלבשה בשיעור של 5.5% (6.4%- בינואר 20 ו- 7.0% בינואר 2019).

  • עלייה מתונה במחירי המזון (התאמות תחילת השנה + התייקרויות במחירי הסחורות החקלאיות בעולם).

  • מזג האוויר החם תומך בירידה במחירי הירקות.

  • צפויה ירידה מתונה במחירי הדיור (אך עלייה קלה בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה חדה במיוחד בדצמבר).

  • מחיר הבנזין התייקר ב- 1.45%, מחירי החשמל הוזלו ב- 2.3% ותעריפי הארנונה יעלו בכ- 1%.

  • סעיפים רבים ימשיכו לא להימדד, כולל נסיעות לחו"ל, הבראה ונופש ומסיבות ואירועים.


מדד חודש פברואר צפוי לעלות ב- 0.1% ויושפע מהמשך ירידה עונתית במחירי ההלבשה, עלייה של כ- 2.5% במחירי הדלקים והמשך עלייה מתונה במחירי המזון. צפויה השפעה מתונה של מגמת הפיחות בשורה של מוצרים מיובאים.


58 צפיות0 תגובות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20