• barak invest

עדכון תחזית אינפלציה

01 בפברואר 2021
עדכון תחזית האינפלציה: 0.3%- בינואר, 0.0% בפברואר, 0.3% במרץ, 0.8% ב- 2021 ו- 1.1% ב- 2022.התפתחויות והנחות לגבי סביבת האינפלציה:

  • מחירי הדלקים בישראל עלו ב- 3.8% היום, לעומת התחזית שלנו של 2.8%. תחזית מדד פברואר נותרה על 0.0% (מעוגל). אנו מניחים המשך עלייה הדרגתית במחירי הנפט לכיוון 60$ חבית ברנט עד סוף השנה (כעת 55.5$).


  • מסתמנת עלייה מתונה במחירי המזון (תחילת פברואר לעומת ממוצע ינואר) בשיעור של 0.2%.


  • מסתמנת התייצבות בשער החליפין בשבוע האחרון. נדמה שההשפעה החיובית של תהליך ההתחסנות המהירה בישראל על השקל מנטרלת כעת את תוכנית רכישות המט"ח של בנק ישראל. עדיין אנו מניחים פיחות מתון במהלך השנה.


  • הוזלת מחיר הגז עבור חברת חשמל מעלה את הסבירות להוזלה במחירי החשמל בתחילת 2022. הנחנו הוזלה של 2% ולכן תחזית האינפלציה ב- 2022 ירדה ל- 1.1% (מ- 1.2%), אך עדיין מניחה השפעת מיסוי של 0.2%+.

  • מסתמנת ירידה חדה במחירי הירקות הבסיסיים במהלך חודש ינואר (בשל מזג האוויר החם יחסית). אנו מניחים כעת ירידה של 2.9% במחירי פירות וירקות בינואר (עדכון מ- 2.2%-). עדיין תחזית מדד ינואר עומדת על 0.3%-.


  • אנו ממשיכים להניח עלייה הדרגתית במחירי השכירות (בקצב השנתי – 12 חודשים אחורה). לפי הערכתנו, הירידה החדה בדצמבר (ל-0.2% y/y) לא משקפת את המציאות בשוק השכירות וצפויה תיקון מעט כלפי מעלה בינואר ל- 0.5% y/y, מגמה אשר צפויה להימשך עם פתיחת המשק ולהתעצם ב- 2022.

48 צפיות0 תגובות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20