• barak invest

עדכון תחזית אינפלציה

31 במרץ 2021
תחזית האינפלציה: 0.5% במרץ, 0.3% באפריל (עודכנה מ- 0.2%), 0.4% במאי (עודכנה מ- 0.3%) ו- 1.0% שנה קדימה.


התפתחויות והנחות לגבי סביבת האינפלציה:

  • הלחץ לייסוף בשקל נמשך. בשבוע האחרון השקל יוסף ב- 0.3% מול סל המטבעות וב- 1.1% מתחילת החודש. השקל נחלש מעט מול הדולר והתחזק מול היורו (הדולר התחזק בעולם על רקע התחסנות מהירה בארה"ב והסרת המגבלות מול המשך מגבלות באירופה). מצב השקל מושפע יותר מההתחסנות המהירה ופתיחה מוצלחת של המשק ופחות מאי יציבות פוליטית.  • עלייה מתונה במחירי הדלקים. בתחילת חודש אפריל מחירי הדלקים יעלו ב- 0.8% (מעבר לציפיות). לכן, תחזית מדד אפריל עודכנה ל- 0.3% (מ- 0.2%). מחר מדינות OPECנפגשות כדי להחליט על מכסות הנפט (קיימת צפייה לאי שינוי).

  • צפויה התייקרות של החלב הגולמי בשיעור של 5%, מה שצפוי לגרום להתייקרות במחירי מוצרי החלב שבפיקוח, אך כנראה לא לפני חודש מאי. תחזית מדד מאי עודכנה ל- 0.4% (מ-0.3%), בהנחה שמחירי המזון יעלו ב- 0.2% בחודש זה.

  • יחד עם זאת, מחירי הירקות הבסיסיים ירדו במהלך חודש מרץ (עגבניות בפרט).


61 צפיות0 תגובות

מנהל קרן חדש הוא מנהל קרן שבמועד פרסום התשקיף טרם ניהל קרן במשך שנה מלאה או חלפון למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי. למהל הקרן ניתן אישור לפעול כמנהל קרן ביום 06.04.2021. טרם מועד זה מנהל הקרן שימש כמנהל השקעות חיצוני של קרנות נאמנות באיילון קרנות נאמנות בע"מ. פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. מנהל הקרן ברק קרנות נאמנות בע"מ – (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנת בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0-ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט 4-עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט 5-עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט.0-ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט D- עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט. ^^סימן קריאה "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות השקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן- חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לעניין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר  סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי . אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" - איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או  או מ  או מדירוג מקביל לו.^קרן חדשה מיום 21.12.2020(מינוס BBB - BBB)שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ

מוקד טלפוני לשירותכם*