• barak invest

ריבית בנק ישראל - נובמבר 19

יציבות בריבית בנק ישראל היום

בנק ישראל הודיע על אי שינוי בריבית, אך שמר על הנטייה לבצע מדיניות מרחיבה בעתיד במשפט הסיום:

"יהיה צורך להותיר את הריבית ברמתה למשך זמן ממושך או להפחיתה על מנת לתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ושהמשק ימשיך לצמוח בקצב נאה. כמו כן, הוועדה נוקטת על פי הצורך בצעדים נוספים כדי להרחיב את המדיניות המוניטרית (הסימון שלנו)."

בהחלטה הקודמת הניסוח היה מעט שונה: "הוועדה תנקוט בצעדים נוספים". כנראה שבנק ישראל מודיע שהוא חזר להתערב בשוק המט"ח, זאת לאחר רכישות של 314 מילון דולר באוקטובר.


בהודעת הריבית בנק ישראל גם ציין את סביבת האינפלציה הנמוכה (אינפלציית הליבה עלתה ב- 0.5% בלבד ב- 12 החודשים האחרונים), השקל נותר יציב מהחלטת הריבית האחרונה (אך יוסף בכמעט 9% מתחילת השנה, מול הסל) והמשק ממשיך לצמוח קרוב לקצב הפוטנציאלי. בנק ישראל לא מתרגש מנתוני הצמיחה החלשים יחסית ברבעון ג' (צמיחה ללא מלאי הייתה 2.1%-) וסבור שהנתונים יעודכנו לאחור. שוק העבודה נותר הדוק. הפעילות הגלובלית ממשיכה להתמתן אך הבנקים המרכזים הגיעו למיצוי הורדת הריבית בשלב זה.


לדעתנו, מאד יתכן שבנק ישראל מעדיף לחכות להחלטת הריבית הבאה (13.1.20) עם מסיבה העיתונאים כדי להוריד את הריבית, ואולי גם לחכות להתבהרות המצב הפוליטי.

בכול מקרה, אנחנו סבורים שצפויה הורדת ריבית בתחילת 2020. בנוסף, בנק ישראל צפוי להגביר את רכישות המט"ח בתקופה הקרובה.


34 צפיות0תגובות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.