• barak invest

תחזית אינפלציה

23 בספטמבר 2020תחזית האינפלציה : 0.0% בספטמבר, 0.3% באוקטובר, 0.2%- באוקטובר ו- 0.5% שנה קדימה.

התפתחויות והנחות של גורמי האינפלציה:

 • השקל נחלש ב- 1.8% מה- 3.9.20 (מול סל המטבעות) ועד אתמול. עצבנות (וירידות) בשוקי המניות (בעיקר בחו"ל) תומכת ברכישת מט"ח על ידי גופים מוסדיים ישראלים. בנוסף, חוסר וודאות לגבי השלכות הסגר השני ותקופת הימשכו גם תומכים בשקל חלש יותר.


 • מחירי הנפט בעולם עלו מעט לכיוון 41.5 דולר לחבית. כעת אנו צופים ירידה של כ- 2.4% במחירי הדלקים בתחילת אוקטובר (ולא 4%- כפי שהנחנו לפני שבוע).

 • לכן, תחזית מדד אוקטובר עומדת כעת על 0.3% (במקום 0.2%).

 • מחירי הירקות הבסיסיים נותרו יציבים בתחילת ספטמבר יחסית לממוצע של חודש אוגוסט, אך בשבוע האחרון מסתמנת התייקרות מסוימת. מחירי פירות הקיץ גם התייקרו במהלך חודש ספטמבר.


קיימת אי וודאות לגבי מדידה או אי מדידה של שלושה סעיפים במדד:

 • נסיעות לחו"ל: אנו מניחים שסעיף זה יימדד רק בינואר 2021.

 • הבראה ונופש: בשל הסגר השני הנחנו שסעיף זה לא יימדד בחודשים אוקטובר-נובמבר, ויחזרו לפעול (ולהימדד) בדצמבר. בספטמבר אנו מניחים שסעיף זה כן יימדד (היו תצפיות עד ה- 18.9), אך בלמ"ס אין עדיין החלטה בנושא.

 • מסיבות ואירועים: כנראה לא יימדדו מספטמבר עד נובמבר.

כמובן שיתכנו שינויים בהנחות הללו.אנו מניחים עלייה של 0.4% בסעיף הדיור שנה קדימה (אך ירידה קלה ב- 2020 קלנדרי).


נדמה שההצעה להורדת מע"מ ירדה מהשיח הפוליטי, לפחות בשלב זה.

16 צפיות0תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.