• barak invest

תחזית אינפלציה

30 בספטמבר 2020תחזית האינפלציה : 0.0% בספטמבר, 0.3% באוקטובר, 0.2%- בנובמבר ו- 0.5% שנה קדימה.

התפתחויות והנחות של גורמי האינפלציה:

  • מחירי הדלקים ירדו ב- 0.7%. בתחילת אוקטובר מחירי הדלקים ירדו בשיעור של 0.7%, מעט פחות מהתחזית המוקדמת שלנו. ירידה מתונה זו מחזקת את תחזית האינפלציה שלנו לחודש אוקטובר של 0.3% (למעשה התחזית עלתה ל- 0.32% מ- 0.29%). מדד אוקטובר יושפע גם מעלייה עונתית במחירי המזון לאחר מבצעי החגים בספטמבר (אומנם בשיעור מתון של 0.4% יחסית לשנים קודמות סביב 0.5%-0.6%, זאת בשל השפעת הסגר והעלייה באבטלה). בנוסף, צפויה עלייה עונתית במחירי הפירות והירקות והביגוד. סעיפי מדד שבדרך כלל יורדים עונתית באוקטובר לא יימדדו, כולל "הבראה ונופש" "ומסיבות ואירועים" ולכן השינוי במחיר ייזקף לפי המדד הכללי. קצב השינוי השנתי של מחירי השכירות צפוי להמשיך להתמתן.

  • מאז קביעת השינוי במחירי הדלקים בישראל, מחירי הנפט בעולם ירדו מעט (40.7 דולר לחבית ברנט) על רקע העלייה בתחלואה בעולם וציפייה להשפעה על ענף התעופה. אנו מניחים מחיר של 47 דולר לחבית בעוד שנה ו- 50 דולר לחבית בסוף 2021 (בהנחה שבמחצית השנייה של 2021 צפוי חיסון וענף התיירות (טיסות) הגלובלית יתאושש בהדרגה).

  • שע"ח: בשבוע האחרון השקל שמר על יציבות (מול סל המטבעות), ופוחת ב- 1.5% מתחילת חודש ספטמבר. אי וודאות לגבי היציאה מהסגר צפויה להמשיך להעיב על השקל, זאת בנוסף (אולי) להמשך חולשה בשוקי המניות בחו"ל בהתקרב הבחירות בארה"ב והחשש לאי בהירות ומחלוקות לגבי תוצאות הבחירות.בתרחיש של ירידה במחירי המניות בחו"ל, גופים מוסדיים ישראלים נאלצים לרכוש מט"ח (להקטין גידור) כדי לא לרדת בשיעור החשיפה למט"ח, כפי שארע בחודשים מרץ-אפריל השנה.


בשבוע האחרון מסתמנת התייקרות מתונה במספר ירקות, כולל עגבניות, פלפל, וקישואים.


קיימת אי וודאות לגבי מדידה או אי מדידה של שלושה סעיפים במדד:

  • נסיעות לחו"ל: אנו מניחים שסעיף זה יימדד רק בינואר 2021.

  • הבראה ונופש: בשל הסגר השני הנחנו שסעיף זה לא יימדד בחודשים אוקטובר-נובמבר, ויחזרו לפעול (ולהימדד) בדצמבר. בספטמבר אנו מניחים שסעיף זה כן יימדד (היו תצפיות עד ה- 18.9), אך בלמ"ס אין עדיין החלטה בנושא.

  • מסיבות ואירועים: כנראה לא יימדדו מספטמבר עד נובמבר.

כמובן שיתכנו שינויים בהנחות הללו, הלמ"ס תודיע לנו בתחילת אוקטובר אילו סעיפים לא יימדדו.


אנו מניחים עלייה של 0.4% בסעיף הדיור שנה קדימה (אך ירידה קלה ב- 2020 קלנדרי):

אנו מניחים הוזלה של 4.5% במחירי החשמל בתחילת השנה (תרומה של 0.1%-), אך תתכן הוזלה מעט חדה יותר. נדמה שההצעה להורדת מע"מ ירדה מהשיח הפוליטי.

16 צפיות0תגובות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.