• barak invest

תחזית אינפלציה

12 באוקטובר 2020תחזית האינפלציה : 0.1%- בספטמבר, 0.3% באוקטובר, 0.2%- בנובמבר ו- 0.5% שנה קדימה.

תחזית מדד ספטמבר עודכנה ל- 0.1%-

הלמ"ס הודיעה על סעיפי המדד אשר לא יימדדו במדד חודש ספטמבר. סעיפי "נסיעות לחו"ל" ו"מסיבות ואירועים" ימשיכו לא להימדד, כמו כן סעיפי החינוך (למעט צהרונים ומעונות יום) לא יימדדו בשל השבתת מערכת החינוך. השינוי במחירים של סעיפי המדד הללו ייזקפו לפי המדד הכללי (0.1%-). סעיף "הבראה ונופש" כן יימדד על בסיס השינוי במחירים בשבועיים הראשונים של חודש ספטמבר (לפני הסגר השני). סביר לצפות לירידה עונתית חדה יחסית למחירי חודש אוגוסט, כי לא ניתן למדוד את המחירים של תקופת החגים (בה מחירי הנופש חוזרים לעלות). לפי הבירורים שערכנו, מחירי הצהרונים עדיין לא התייקרו, למרות הידיעה שהממשלה תפסיק (או תקטין) את הסבסוד. אנו ממשיכים לצפות להתמתנות מתונה בקצב השנתי של מחירי השכירות.


מתי יימדדו סעיפי המדד השונים? קשה מאד לדעת אך כעת אנו מניחים:

  • נסיעות לחו"ל: רק בינואר 2021, ללא השפעה של ממש על האינפלציה. מחירי נסיעות לחו"ל (כולל שהייה בחו"ל) בינואר 2021 צפויים להיות נמוכים לעומת מחירי ינואר 2020 ב- 5.5%.

  • מסיבות ואירועים: ינואר 2021.

  • סעיפי החינוך השונים: נובמבר-דצמבר 2020.

  • סעיף הבראה ונופש לא יימדד באוקטובר-נובמבר, ויחזור להימדד בדצמבר 2020 (עם ירידה חדה).

השקל התחזק ב- 1.1% מתחילת אוקטובר (מול סל המטבעות), לאחר פיחות של 0.9% בספטמבר. כנראה שהעליות בשווקים באוקטובר (בינתיים) תמכו במכירת מט"ח על ידי גופים מוסדיים ישראלים. באוגוסט, מוסדיים רכשו מט"ח בהיקף של 0.8 מיליארד דולר (נרכשו 1.5 מיליארד דולר נכסים בחו"ל אך הגידור במט"ח עלה ב- 0.7 מיליארד), זאת לאחר מכירת מט"ח מצטברת של 2.7 מיליארד דולר בשלושת החודשים שקדמו. שיעור החשיפה למט"ח מסך הנכסים המנוהלים עלה ל- 18.5% באוגוסט מ- 14.8% במרץ.

מחירי הנפט בעולם עלו ב- 8% בשבוע האחרון על רקע אופטימיות בשווקים לגבי תוכנית האצה פיסקאלית בארה"ב והשפעת ההוריקן במקסיקו ושביתה בשדות הנפט בנורבגיה. עקב הייסוף החד בשקל (מול הדולר), אנו צופים כעת עלייה מאד מתונה במחירי הדלקים בתחילת נובמבר. במבט שנה קדימה, אנו צופים שמחירי הנפט יעלו ל- 47 דולר לחבית ברנט.

מחירי השכירות במדד ימשיכו להתמתן בהדרגה עד ל- 0.2%- y/y(שנה אחורה) בסוף 2020, אך יעלו מעט מאמצע שנת 2021 עם ההתאוששות בפעילות ובתעסוקה.מסתמנת עלייה במחירי הסחורות בעולם, גם במחירי המתכות (על רקע ההתאוששות בסין) וגם במחירי המזון (השפעת בעיות האקלים?). צפויה השפעת אינפלציה מתונה בחודשים הבאים.


המקור: בנק הפועלים.

אנו מניחים הוזלה של 4.5% במחירי החשמל בינואר 2021, והוזלה במחירי המים של 2% בפברואר. אין אנו צופים עלייה ריאלית בתעריפי הארנונה בינואר 21.


20 צפיות0תגובות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.