• barak invest

תחזית אינפלציה

עודכן ב: נוב 15

09 בנובמבר 2020תחזית האינפלציה : 0.4% באוקטובר, 0.2%- בנובמבר, אפס בדצמבר ו- 0.4% שנה קדימה.

התפתחויות והנחות בתחזית האינפלציה:

תחזית מדד אוקטובר עודכנה ל- 0.4% עקב הנחה שמחירי המזון יעלו ב- 0.6% (קודם הנחנו 0.5%) וחלק מסעיפי החינוך כן ימדדו. עדיין אנו מניחים התמתנות במחירי השכירות בחישוב שנתי (ראה בהמשך).

  • מחירי הנפט עלו מעט בשבוע האחרון, זאת על רקע נתונים כלכליים חיוביים הארה"ב והיחלשות הדולר בעולם. מחיר חבית נפט ברנט נסחר סביב 40-41 דולר היום, עלייה מתונה לעומת המחיר בסוף חודש אוקטובר, אך לא מדובר בהתייקרות במונחים שקליים. מחירי הסחורות האחרים ממשיכים לעלות, גם סחורות חקלאיות (5.4% בשנה האחרונה) וסחורות תעשייתיות (7.1% y/y). כמובן מתחילת משבר הקורונה העלייה חדה הרבה יותר:


השקל שומר על יציבות (מול סל המטבעות) בחודש האחרון עם ייסוף מצטבר מתון מתחילת השנה של פחות מ- 3% (2.6% נכון ל- 6.11). מדובר בכלי מדיניות מוניטארי דומיננטי מתחילת המשבר. בנק ישראל רכש 531 מיליון דולר באוקטובר ו- 15 מיליארד דולר מתחילת השנה.


מוסדיים הגדילו שיעור החשיפה למט"ח בשנה האחרונה

בחודש ספטמבר, גופים מוסדיים ישראלים הגדילו במעט את שיעור החשיפה למט"ח מסך הנכסים המנוהלים ל- 18.6% מ- 18.5% באוגוסט ל- 16.2% לפני שנה. למעשה, למעט קרנות הפנסיה הוותיקות, מרבית גופים המוסדיים עם שיעור חשיפה (לאחר הגידור במט"ח) סביב 20% (ראה גרף). חשיפה גבוהה יחסית למט"ח בקרב מוסדיים צפויה למתן את הביקוש למט"ח בעתיד (בהנחה שאין ירידות חדות בשווקים). כוחות המאקרו ימשיכו לתמוך בייסוף בשקל.

מחירי הירקות ירדו מעט בשבוע השלישי של אוקטובר, אך עדיין מדובר בהתייקרות חדה יחסית בהסתכלות על הממוצע של חודש אוקטובר לעומת הממוצע של חודש ספטמבר (12.2% במחירי עגבניות, 2.5% במחירי מלפפונים). אנו מניחים התייקרות של 4.5


% במחירי הירקות בחודש אוקטובר.

קיימת התלבטות (כרגיל) לגבי תחזית מחירי השכירות במדד. בחודשיים האחרונים מחירי השכירות (בחוזים מתחדשים) הפתיעו כלפי מעלה, בפרט במדד חודש ספטמבר. במדד אוקטובר אנו מניחים התמתנות (כפי שהנחנו בספטמבר) לקצב שנתי של 1.2% מ- 1.6% בספטמבר. יתכן שלא תחול התמתנות בקצב השנתי, זאת על רקע ההתאוששות המהירה בפעילות ובביקושים בחודשי הקיץ (עד לכניסה לסגר השני). אם כן, מדד אוקטובר עלול להפתיע כלפי מעלה (מעל 0.4%). כידוע, חוזי השכירות אשר נכנסים למדד אוקטובר נחתמים בחודשים ספטמבר-אוקטובר, אך סביר להניח שהמשא ומתן על מחיר חידוש השכירות התנהל חודש-חודשיים קודם לכן, בחודשי הקיץ. בהחלט קיימת התלבטות לגבי סעיף הדיור במדד אוקטובר, אך סביר להניח שבחודשים לאחר מכן תורגש השפעת ההתמתנות בפעילות של הסגר השני (ראה בגרף):9 צפיות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.