• barak invest

תחזית אינפלציה

23 בנובמבר 2020תחזית האינפלציה : 0.2%- בנובמבר, 0.1% בדצמבר, 0.4%- בינואר ו- 0.5% שנה קדימה


התפתחויות והנחות בתחזית האינפלציה:

 • השקל ממשיך להתחזק, אך באופן במתון . בשבוע האחרון השקל התחזק ב- 0.1% מול סל המטבעות וב- 2.9% מתחילת השנה. אומנם מתחילת השנה השקל יוסף ב- 3.2% מול הדולר אך במקביל גם פוחת ב- 2.4% מול היורו. אנו סבורים שמגמת היחלשות הדולר בעולם צפוי להימשך ולכן מניחים שע"ח של 3.23 ₪ לדולר בסוף 2021 ו- 3.93 ₪ ליורו. ללא ירידות חדות בשווקים הפיננסיים, הגורמים הבסיסים ימשיכו לתמוך בייסוף בשקל, אך מנגד בנק ישראל צפוי להמשיך ולהתערב במטרה להאט (אך לא לעצור) את המגמה.


 • מחירי הנפט בעולם חזרו לעלות (5% בשבוע האחרון). במחיר הנפט הנוכחי סביב 46 דולר לחבית ברנט (אך במקביל השקל מתחזק מול הדולר), אנו צופים התייקרות של 2.6% במחירי הדלקים בישראל בתחילת דצמבר. אנו צופים 52 דולר לחבית בסוף 2021.

 • מחירי הסחורות האחרות גם ממשיכים לעלות בהשפעת הביקוש המוגבר מאסיה. בשבוע האחרון מחירי סחורות חקלאיות עלו ב- 4.9% וב- 13% שנה אחורה, ומחירי המתכות עלו ב-3% בשבוע האחרון וב- 33% שנה אחורה. המשך התרחבות בפעילות בסין תומכת בהמשך לחץ לעליית מחירי הסחורות בעולם.

 • לפי המדגם שלנו, נמדדו עליות מתונות במחירי המזון בחודש נובמבר, אולי על רקע התייקרות של מחירי הסחורות החקלאיות. לכן, שינינו את האומדן של סעיף זה ל- 0.1%+ מ- 0.2%- (בדרך כלל יש ירידה עונתית בחודש זה). תחזית מדד נובמבר נותרה 0.2%- עם נטייה ל- 0.1%-.

 • בשבועות האחרונים, מסתמנת הוזלה קלה במחירי הירקות וירידה עונתית במחירי הפירות. אנו צופים ירידה של 3% במחירי פירות וירקות בחודש נובמבר.

 • הקפאת השכר בחישוב עדכוני תעריפים לא משנה את התחזית שלנו. מראש היה לנו ברור שתעריפי החשמל והארנונה לא יעלו בגין גורם טכני של עליית שכר ממוצע עקב פיטורי עובדים ברמות שכר נמוכות (השכר הממוצע עלה ב- 7% שנה אחורה עד אוגוסט!).

 • ארנונה: אנו מניחים התייקרות של 1.0% בחודש ינואר, כאשר 0.6% "מובטח" עקב זקיפה לאינפלציה שלילית + עליות נוספת במספר רשויות (תמיד יש מספר אישורים חריגים לעליית התעריף).

 • חשמל: הנחנו מראש ירידה יחסית חדה בשיעור של 4.5% בינואר, עקב הוזלה חדה במחירי הגז. הנחה זאת עדיין נראית סבירה.

 • הנחות לגבי חזרה למדידה של סעיפי מדד שונים:

נסיעות לחו"ל – רק באפריל 2021

הבראה לנופש – בדצמבר חלקית (חלק מבתי מלון חוזרים לפועל בהדרגה).

מסיבות ואירועים – פברואר 2021.
19 צפיות0תגובות
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.