• barak invest

תחזית אינפלציה

1 בדצמבר 2020תחזית האינפלציה : 0.2%- בנובמבר, 0.0% בדצמבר, 0.4%- בינואר ו- 0.5% שנה קדימה :

התפתחויות והנחות בתחזית האינפלציה:


השקל ממשיך להתחזק.במהלך חודש נובמבר השקל התחזק ב- 1.4% מול סל המטבעות וב-3.7% מתחילת השנה.

קשה לפענח את המדיניות של בנק ישראל (איפה "החלון"?). מאד יתכן "שהחלון" של בנק ישראל זז לאור נתוני צמיחה מרשימים ביצוא: גם יצוא סחורות וגם יצוא שירותים. שיקולים נוספים אחרים לאפשר ייסוף חד יותר: עלייה חדה בפריון בתעשייה וכינון יחסים עם מספר מדינות ערב. יחד עם זאת, בהודעת הריבית, בנק ישראל נשמע מודאג לגבי ההתפתחויות הריאליות והפגיעה המתמשכת בשוק העבודה. לגבי השקל נאמר:


" המשך הייסוף עלול לפגוע ביצוא, והוא צפוי לפעול להאטה נוספת באינפלציה" , אך אין רמז לגבי מדיניות יותר אקטיבית כדי לבלום את הייסוף.


ללא ספק, העליות החדות בשוקי המניות בחו"ל בנובמבר מאלצות את הגופים המוסדיים להגדיל את פוזיציות הגידור, זאת כדי למנוע עלייה חדה בשיעור החשיפה במט"ח בתיקים.

כפי שכתבנו בעבר, ללא ירידות חדות בשווקים או אירועי גאו פוליטית משמעותי, קשה לצפות לשינוי במגמת הייסוף. בנוסף, בהחלט סביר להניח צמצום במעורבותו של בנק ישראל עם התאוששות המשק (לאחר התחסנות מרבית האוכלוסייה). תחזית האינפלציה מניחה שע"ח של 3.19 ₪ לדולר ו- 3.91 ₪ ליורו בסוף 2021.

  • מגמה נוספת בשוק המט"ח: הדולר נחלש אתמול לכמעט 1.20 דולר יורו, מגמה אשר צפויה להימשך.

  • מחירי הדלקים עלו ב- 1.7% בתחילת חודש דצמבר (פחות מההערכה המוקדמת שלנו), ולכן תחזית מדד דצמבר עודכנה לאפס מ- 0.1%.

  • בחודש האחרון מחירי המתכות בעולם עלו ב- 29.5% ומחירי הסחורות החקלאיות עלו ב- 4.4%. הנחנו המשך מגמת עלייה מתונה במחירי הסחורות. תחזית מחיר חבית ברנט: 55 דולר בסוף 2021 (48$ כעת).

  • קיימת אי וודאות גדולה סביב מחירי שכירות (בחוזים מתחדשים) בחודש דצמבר. חודש זה מאופיין על ידי תנודתיות רבה ללא עונתיות ברורה. בדצמבר 2019 סעיף זה (17.2% מהמדד) עלה ב- 0.9% אך בדצמבר 2018 סעיף זה נותר יציב. הגרף הבא ממחיש את התנודתיות בחודש זה. אנו הנחנו שינוי חיובי של 0.5% בדצמבר 2020.


מחירי הירקות הבסיסיים ירדו בכ- 3%-4% בחודש נובמבר:
66 צפיות0תגובות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.