ברק בית השקעות

אסטרטגיית ניהול השקעות שלנו

אנחנו בברק בית השקעות, בניהולו של שי ברק, מאמינים כי ניהול השקעות מקצועי מתחיל מהבנת סביבת המאקרו : ריבית חזויה, אינפלציה, נתוני צמיחה מקומים וגלובלים, שער חליפין והערכת לגבי רווחיות החברות ורק לאחר מכן אנו מבצעים ניתוחי מעמיקים ברמת המיקרו בכל תחום.

 

הנחת העבודה שלנו כי מרבית לקוחותינו הינם "שונאי סיכון" ולכן אנו דואגים לבנות את תיק ההשקעות שלהם באופן סולידי וזהיר, מבנה תיק אשר יכול לעמוד גם בתנודות שווקים חדות לא צפויות. 

 

הניסין הנצבר שלנו מלמד כי עדיף להרוויח תשואה סבירה כל שנה ובאופן עקבי, מאשר תשואות גבוהות ונמוכות בתנודתיות גבוהה.

 

 

המחלקה הכלכלית בברק בית השקעות מבצעת ניתוח מעמיק של החברות לפני השקעה אפשרית במניות או באיגרות חוב, עם דגש על פגישות שוטפות עם הנהלות החברות. בהמשך, המחלקה הכלכלית בברק בית השקעות מבצעת הערכה עצמאית של סיכון נייר הערך. הדירוגים של חברות הדירוג מהווים אינדיקציה נוספת. כל עבודת האנליזה בברק בית השקעות מתבצעת לצרכים פנימיים בלבד.

 

מדי שבוע  מכינה המחלקה הכלכלית המלצות להשקעה עבור לקוחותיה ויועצי השקעות בתחומי אגרות החוב והמניות בארץ ובחו"ל.

המחלקה הכלכלית

שי ברק, מנכ"ל

במשך 20 השנים האחרונות כיהן שי ברק בתפקידי ניהול בכירים בשוק ההון הישראלי, ביניהם מנהל חטיבת ההשקעות של הפניקס חברה לביטוח, מנכ"ל אילנות דיסקונט, מנכ"ל גאון בית השקעות, יו"ר איגוד קרנות הנאמנות בישראל.

 

שי ברק מוסמך במנהל עסקים בהשכלתו ובעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. 

מנהל קרן חדש הוא מנהל קרן שבמועד פרסום התשקיף טרם ניהל קרן במשך שנה מלאה או חלפון למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי. למהל הקרן ניתן אישור לפעול כמנהל קרן ביום 06.04.2021. טרם מועד זה מנהל הקרן שימש כמנהל השקעות חיצוני של קרנות נאמנות באיילון קרנות נאמנות בע"מ. פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. מנהל הקרן ברק קרנות נאמנות בע"מ – (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנת בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0-ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט 4-עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט 5-עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט.0-ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט D- עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט. ^^סימן קריאה "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות השקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן- חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לעניין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר  סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי . אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" - איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או  או מ  או מדירוג מקביל לו.^קרן חדשה מיום 21.12.2020(מינוס BBB - BBB)שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ

מוקד טלפוני לשירותכם*