top of page

גילוי נאות

 
בהתאם לסעיף 16א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995 (להלן: "חוק הייעוץ"), מובא גילוי נאות זה:
 
ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק"), הינה חברה בעלת רישיון לניהול תיקים
ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת
מונחים אלה בחוק הייעוץ. ברק משמשת, בין היתר, כמנהל השקעות חיצוני של קרנות נאמנות
שבניהול חברת איילון קרנות נאמנות בע"מ (להלן : "קרנות ברק").  לברק זיקה ל"קרנות
ברק" המפורטות באתר זה  ומתעדכנות מעת לעת.
 
הזיקה לקרנות ברק כאמור הינה לאור היות נכסים פיננסים אלה מנוהלים ו/או מונפקים ו/או מוצעים ו/או משווקים על-ידי ברק ו/או ע"י גופים הקשורים, וכן הואיל וברק עשויה לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם.
ברק עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאין לה זיקה אליהם, ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח.
זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.
קרנות הנאמנות של ברק בית השקעות מאפשרות למשקיעים להיחשף למגוון אפיקי השקעה - אג"ח ממשלתי, אג"ח חברות, מניות בישראל, מניות בחו"ל ומט"ח.
 
bottom of page