top of page

צור קשר

זה המקום לפנות אלינו ולקבל מענה מהיר ויעיל. ליצירת קשר ניתן להתקשר או להשאיר את הפרטים ונציגנו יחזור אליכם בהקדם.

טלפון:  03-5279755

 

דוא"ל : office@barak-invest.co.il

 

כתובת : מצדה 7, בני ברק, בסר 4.

 

פניות הציבור בנושא קרנות נאמנות

על מנת לשפר את השירות לקהל לקוחותינו, ברק קרנות נאמנות בע"מ הקימה את המחלקה לפניות הציבור. מחלקה זו עוסקת במתן מענה לפניות ותלונות בכל נושא בו לא הצלחת לקבל מענה לשביעות רצונך משירות הלקוחות.
 

ניתן להגיש את הפנייה לפניות הציבור בכתב בלבד לממונה על פניות הציבור:

 

שם: לירן מגן

טלפון: 03-5279755 פקס: 03-5287750

כתובת ליצירת קשר: מצדה 7, בני ברק, בניין בסר 4

דוא"ל: liran@magen-luzon.com

אתר האינטרנט של החברה: www.barak-invest.co.il 

שעות הפעילות: ראשון עד חמישי בשעות 09:30-16:30

המידע והמסמכים הנדרשים לשם בירור פנייה:

א. שם.

ב. מספר תעודת זהות.

ג. שם קרן הנאמנות לגביה נעשית הפניה.

ד. כתובת דואר ו/או דוא"ל למשלוח התשובה.

ה. מספר טלפון.

ו. תיאור פרטי הפנייה בצירוף אסמכתאות ככל שישנן.

 

 מערכת הכללים של מנהל הקרן לעניין טיפול בפניות הציבור, לרבות לוח הזמנים במסגרתו יתקיים הליך בירור פניות הציבור:

1. הגורם הממונה על פניות הציבור ישלח לפונה אישור על קבלת הפניה תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הפניה.

2. הגורם הממונה על פניות הציבור יערוך את הבירור הנדרש אודות הפניה.

3. הגורם הממונה על פניות הציבור , ישלח לפונה תשובה לפניה תוך 21 ימי עסקים מיום קבלת הפניה. התשובה תכלול מידע ברור, מלא וענייני.

4. מכתב התשובה יכלול בין היתר, את: זהות הפונה; תוכן הפניה; תאריך קבלת הפניה וממצאי הבדיקה והבירור. מכתב התשובה ייחתם ע"י הממונה על פניות הציבור.

5. במקרים מסויימים בהם, הפניה מורכבת ומצריכה התערבות ובחינה של מספר גורמים במנהל הקרן או מחוצה לו, רשאי הממונה על פניות הציבור להאריך את מועד מתן המענה ב- 21 ימי עסקים נוספים, מטעמים מיוחדים שיתועדו וישמרו למשך 7 שנים מיום קבלת הפניה.

6. במידה והפונה לא יעביר לידי מנהל הקרן את הפרטים הנדרשים לשם בירור הפניה, כפי שיפורסם ע"י מנהל הקרן ו/או ידרש מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים לשם בירור הפניה, ישלח הגורם הממונה על פניות הציבור לפונה תוך 7 ימי עסקים במסגרת אישור קבלת הפניה, דרישה להמצאת חומרים חסרים לטובת המשך בירור.

7. תלונות כנגד הממונה על פניות הציבור- תלונות כנגד הממונה על פניות הציבור יועברו לטיפול מנכ"ל מנהל הקרן.

8. עניין תלוי ועומד- במקרה בו מנהל קרן החליט להמנע ממתן תשובה לפונה, בין היתר, במקרה בו נושא הפניה קשור לעניין התלוי ועומד בבית המשפט, תימסר על כך תשובה לפונה וידווח על כך לנאמן.

9. מנהל קרן ישמור העתק מכל פניה ותשובה וכן כל מסמך בקשר עם פניה למשך 7 שנים מיום קבלת הפניה.

bottom of page