top of page
סבא-min.png

ברק      אג״ח ללא מניות

השקט הנפשי שלך

מס׳ קרן ​5132188

(0C) (!) 

ככה אנחנו משקיעים

מטרת ניהול ההשקעות בקרן הינה לנסות ולהשיג תשואה חיובית בכל מצבי שוק אגרות החוב בארץ ובעולם^^.
אנו בברק בית השקעות מאמינים כי בעולם ההשקעות העכשווי יש לנהל את החשיפה לאגרות חוב באופן דינאמי.

אגרות חוב - שווקי אגרות החוב בשנים האחרונות הפכו להיות מאוד תנודתיים ומה שמחייב להערכתנו את מנהל ההשקעות לנהל את מח"מ הקרן באופן דינאמי ולבצע הערכת מצב לגבי החשיפה האופטימלית בין אג"ח ממשלתי לבין אג"ח קונצרני תוך התחשבות בדירוג החברות השונות.

מט"ח - החשיפה למט"ח בקרן משתנה באופן דינאמי המתבטא לעיתים בפוזיציות לונג כאשר אנו מעריכים כי שער החליפין עשוי לעלות ובפוזיציות שורט כאשר אנו מאמינים כי שער החליפין עשוי לרדת.

מבנה תיק ההשקעות (נכון ל 31.12.20)

עוגה.png

אודות ברק בית השקעות

אנחנו בברק בית השקעות, בניהולו של שי ברק, מאמינים כי ניהול השקעות מקצועי מתחיל מהבנת סביבת המאקרו: ריבית חזויה, אינפלציה, נתוני צמיחה מקומים וגלובלים, שער חליפין והערכת לגבי רווחיות החברות ורק לאחר מכן אנו מבצעים ניתוחי מעמיקים ברמת המיקרו בכל תחום.

הנחת העבודה שלנו כי מרבית לקוחותינו הינם "שונאי סיכון" ולכן אנו דואגים לבנות את תיק ההשקעות שלהם באופן סולידי וזהיר, מבנה תיק אשר יכול לעמוד גם בתנודות שווקים חדות לא צפויות.

Trading Floor

שאלות ותשובות

money.png

האם יש מינימום השקעה?

ההשקעה בקרן נאמנות יכולה להיעשות

גם בסכומים קטנים.

manager.png

מי מנהל את השקעות הקרן?

מנהל ההשקעות החיצוני של הקרן הוא מר שי ברק, בעל וותק של 25 שנה בניהול השקעות בשוק ההון. בשנים האחרונות כיהן שי ברק בתפקידי ניהול בכירים, הבולטים מביניהם היו: יו"ר איגוד קרנות הנאמנות בישראל, מנכ״ל גאון בית השקעות, מנכ״ל אילנות דיסקונט קרנות נאמנות, מנהל מחלקת השקעות בחברת הביטוח הפניקס ועוד.

shield.png

היכן נמצא כספי?

כאשר רוכשים קרן נאמנות, יחידות הקרן נמצאות בחשבון הבנק על שם הלקוח וניתן לראות את שווי ההשקעה מדי יום באתר הבנק שלך.

supermarket.png

איך קונים?

את קרן הנאמנות ברק אג"ח ללא מניות ניתן לרכוש את הקרן בכל סניפי הבנקים אצל יועץ ההשקעות או באתרי האינטרנט של הבנקים. לכל קרן נאמנות בישראל

מלבד שם יש גם מספר קרן.

מספר הקרן הינו: 5132188.

information.png

אודות הקרן

מנהל השקעות חיצוני:

ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ

דמי ניהול שנתיים: 0.80% #

מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ

נאמן לקרן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ

bank.png

מתי ניתן למשוך את הכסף?

ניתן למכור את הקרן בכל עת דרך יועץ ההשקעות
או באתר האינטרנט של הבנק.
מועדי הקרן שבהן ניתן לקנות ולמכור הם
ימים ב' – ה' עד השעה 16:00.

כיצד מצטרפים?

 ניתן לרכוש את הקרן בכל סניפי הבנקים אצל יועץ ההשקעות או

באתרי האינטרנט של הבנקים. לכל קרן נאמנות בישראל

מלבד שם יש גם מספר קרן.

מספר הקרן הינו: 5132188.

בנק לאומי.png
הבנק-הבינלאומי.png
BankHapoalim.png
מזרחי טפחות.png
דיסקונט.png
Bank_Igud.png
Contact

^^ אין התחייבות להשגת תשואה כל שהיא. ^מספר הטלפון הוא של ברק בית השקעות )אינווסט( בע"מ )להלן: "ברק"( המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ )להלן: "מנהל קרן"(. אין בתשואות הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישה יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף למדיניות השקעות המלאה ולגורמי סיכון ייחודים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה ראה תשקיפי הקרנות באת המגנא : www. magna. isa. gov. ilil0 - ללא חשיפה למניות C - עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. 2 - מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה )להלן ביחד: "השכר"( בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ב- 1.1 בכל שנה. )פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243 .) 3 - להערכת מנהל הקרן. אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – - BBB ( BBB מינוס( או מדירוג מקביל לו 4 -סימן קריאה ")!(" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה )כהגדרתו לעיל( או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה )להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים(, בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן )והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות(; לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.

6

bottom of page