• barak invest

השלכות היסוף בשקל על האינפלציה

26 בנובמבר 2020


השלכת הייסוף בשקל על האינפלציה:


בשבוע האחרון השקל יוסף ב-0.9% מול סל המטבעות, וב- 1.2% מתחילת החודש. מנגד, מחירי הסחורות ממשיכים לעלות, בפרט מחירי הנפט בעולם. קשה להסביר מדוע בנק ישראל "מוריד רגל מהגז", אך למרות זאת כנראה שרכישות המט"ח על ידי בנק ישראל נמשכות. יתכן שבנק ישראל חש שלאור הביצועים היפים של היצוא הישראלי (גם יצוא שירותי היי טק וגם יצוא תעשייתי) קיימת פחות הצדקה להמשך התערבות מסיבית. יתכן שכינון יחסים דיפלומטיים עם מספר מדינות ערב (אולי גם סעודיה) מצדיק שיווי משקל חזק יותר לגבי השקל.

בכול זאת, קיים קיזוז מסוים בין השפעת הייסוף ובין השפעת מחירי הסחורות. בתחזית האינפלציה שהצגתי ביום שני כבר הנחתי ייסוף חד יחסית בשקל. בשלב זה אין שינוי בתחזית האינפלציה: 0.2%- בנובמבר, 0.1% בדצמבר ו- 0.5% שנה קדימה (בהנחה של המשך ייסוף אך גם המשך עלייה במחירי הסחורות). מה שכן, כאשר מחירי הנסיעות לחו"ל יחזרו להימדד, נרגיש את השפעת הייסוף על סעיף זה, כנראה רק ברבעון ב' 2021. תחזית אינפלציה מעודכנת תישלח בתחילת השבוע הבא.

גידול חד ביצוא שירותי היי טק תומך בשקל חזק

ברבעון ג', היצוא של שירותי היי טק (8% מסך התוצר) עלה ב- 14.7% (בחישוב שנתי) לאחר גידול של 30% ברבעון ב'. מדובר בקטר צמיחה חשוב עבור הפעילות הכלכלית, הכולל שירותי תוכנה, סייבר, אפליקציות, מו"פ ושירותי מידע). סקטור זה המשיך להתרחב בתקופת קורונה ותומך גם בצמיחה וגם בלחץ לייסוף בשקל.

באוקטובר המכירות ברשתות השיווק חזרו לרמתם לפני שנה, אך המכירות ברשתות המזון עלו ב- 11.3%. מספר ענפים אחרים סבלו מהשפעת הסגר. יחד עם זאת, נתונים שבועיים של חודש נובמבר מצביעים על התרחבות מהירה בצריכה הפרטית עם פתיחה הדרגתית של המגבלות על המסחר.

8 צפיות0תגובות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ.