• barak invest

עדכון תחזית אינפלציה

23 בפברואר 2021
עדכון תחזית האינפלציה: 0.1% בפברואר, 0.5% במרץ, 0.2% באפריל ו- 1.0% שנה קדימה


התפתחויות והנחות לגבי סביבת האינפלציה:

1. מחירי הנפט בעולם ממשיכים לעלות, והגיעו לכמעט 66 דולר לחבית ברנט, בעיקר בשל ירידה בתפוקה בארה"ב בעקבות הקרה בטקסס. סביר להניח שהשפעה זו תחלוף עם שיפור במזג האוויר (לפחות באופן חלקי). כעת אנו מניחים מחיר של 68 דולר לחבית בסוף 2021 ו- 77 דולר לחבית בסוף 2022. הנחה זו מניחה התאוששות בפעילות הכלכלית הגלובלית, בפרט בענף התעופה. כעת, צפויה התייקרות חדה במחירי הדלקים בתחילת מרץ, בשיעור של כ- 5% ולכן תחזית מדד מרץ עודכנה ל- 0.5%.

2. שע"ח: בנק ישראל הצליח לייצב את השקל. מההכרזה לגבי תוכנית הרכישות של ה- 30 מיליארד דולר (ב-14.1) השקל פוחת ב- 5.0% מול סל המטבעות. בנק ישראל גם נשמע מאד מרוצה מהתוכנית וצופה אפילו "מגמה" של פיחות. בהודעת הריבית נכתב: " מגמה זאת (של הפיחות) צפויה לתמוך בביצועי היצוא ביציאה מהמשבר, ובחזרת האינפלציה לטווח היעד". לפי הערכתנו, החולשה בנתוני היצוא, גם ביצוא התעשייתי בפועל בחודש ינואר, וגם הירידה החדה ברכיב היצוא במדד מנהלי הרכש צפויה לתמוך בהמשך התערבות בנק ישראל בשוק המט"ח בחודשים הקרובים, עם התמתנות לקראת סוף השנה.

3. מחירי התשואות עולים: בינואר רכיב מחירי חומרי הגלם במדד מנהלי הרכש זינק ב- 13.5 נקודות ל- 72.4. לפני שנה רכיב זה עמד על 46.5 נקודות. מרכיב המוצרים התעשייתיים במדד המחירים לצרכן עומד על 34% (חלק יבוא כמובן). צפוי לחץ לעליית מחירים בחודשים הקרובים, בפרט עם פתיחת המשק.

4. שיעור החיסכון של משקי הבית זינק ל- 31.2% ב- 2020 (מ- 21.3% ב- 2019), זאת כתוצאה משילוב של מגבלות על הפעילות (טיסות, חנויות וכו') עם תמיכות ממשלתיות אשר מנעו ירידה בהכנסה הפנויה. פתיחת המשק צפויה לתרום ללחצי ביקוש (לפחות באופן זמני) בסעיפים כגון בתי מלון ונופש בישראל, מסעדות, הלבשה, מוצרים לבית ועוד.

5. בתי מלון וצימרים נפתחו בישראל וכנראה מלאים, ללא חלופה של חו"ל. בנוסף, קיים מחסור של עובדים בענף (אשר לוחץ על השכר כלפי מעלה). עובדים רבים מעדיפים להישאר בחל"ת. סעיף זה צפוי לעלות ב- 5% השנה.

6. אנו ממשיכים להניח האצה בקצב עליית מחירי הדיור במדד: ל- 1.3% ב- 2021 ו- 1.9% ב- 2022 (מ- 0.2%- ב- 2020).


7. מנגד, מחירי הנסיעות לחו"ל צפויים לרדת השנה בכ-4% (כאשר יחזרו להימדד, כנראה לא לפני חודשי הקיץ), זאת בהשפעת הוזלה במחירי השהייה בחו"ל. בתי מלון בחו"ל ירצו להחזיר ולעודד את התיירים אשר עדיין יחששו מהידבקות.

8. התחזית שלנו מניחה השפעת מיסוי של 0.2% כבר במדד ינואר 2022 (לכן תחזית מדד ינואר 2022 גבוהה יחסית : 0.1%-). כל ממשלה שתקום תכוון לצמצום הגירעון בשנת 2022. מנגד, הנחנו הוזלה נוספת במחירי החשמל בינואר 2022 בשיעור של 2%.9. כמה מחשבות על האינפלציה ארוכת הטווח: אנו חוזים סביבת אינפלציה של בין 1% ל- 1.5% בשנים 2022-2027, סביבה נמוכה יותר יחסית לארה"ב. ישראל תמשיך ליהנות מגורמי מאקרו חיוביים (עודף בחשבון השוטף + השקעות ריאליות נטו) אשר יתמכו בהמשך ייסוף בשקל. הנחישות של בנק ישראל לבלום את הייסוף תפחת עם ההתאוששות בפעילות הכלכלית. בנוסף, מהלכים להוזלת יוקר המחייה יימשכו (הסרת המגבלות על היבוא המתחרה). מנגד, הלחץ לעליית מחירי השכירות והעלייה במחירי הסחורות בעולם יימשכו.58 צפיות0 תגובות
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

מוקד טלפוני לשירותכם*

 

פרסום זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק הייעוץ") בידי בעל רישיון, על פי דין המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא. ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן: "ברק") משמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות שבניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ - (להלן: "מנהל הקרן"). יובהר, כי אין באמור באתר כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המידיים. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. 0- ללא חשיפה למניות 1- עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט 2- עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט 3- עד 50% חשיפה למניות בערך מוחלט  4- עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. 5- עד 200% חשיפה למניות בערך מוחלט 6- מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. 0 – ללא חשיפה למט"ח A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט B- עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  C- עד 50% חשיפה למט"ח בערך מוחלט   D - עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט E- עד 200% חשיפה למט"ח בערך מוחלט F- חשיפה למט"ח מעל 200% בערך מוחלט.  *מספר הטלפון הוא של ברק (אינווסט) בע"מ המשמשת כמנהל השקעות חיצוני לקרנות נאמנות בחברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. ^^סימן קריאה  "(!)" בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו לעיל) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אג"ח "שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) - BBB  מינוס) או מדירוג מקביל לו.

^קרן חדשה מיום 21.12.20